واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 172
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
R-y signal

سیگنالی که با ترکیب با سیگنال مولد درخشندگی رنگ اولیه قرمز (R) را تولید می کند.


R.O.M (Read-only memory)

واحد حافظه‌ای شامل دیتا که در هنگام ساخته شدن واحد بطور دائم در آن ذخیره شده است.


R.P.G

یک نوع زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر برگرفته شده از Report program Generator


اسکلت فلزی دارای طبقات متفاوت برای نصب رله‌ها، کلیدها و غیره.


RADAR (Radio detection and ranging)

سیستم رادیوئی برای کشف و تعیین موقعیت هواپیماها و اشیاء متحرک با استفاده از انتشار امواج خیلی کوتاه و اندازه‌گیری زمان بازگشت و انعکاس آنها.


Radar beacon

وسیله‌ای برای دریافت علائم رادار و ارسال آنها به یک دستگاه "رادار" دیگر.


Radar bomb sight

رادارنشان دهنده و تعیین کننده مسیر بمب.


Radar scope

لامپ تصویر یا صفحه تصویر رادار.


Radiation

تشعشع انرژی بوسیله امواج یا ذرات کوچک.


Radio

روش، وسیله یا تجهیزاتی که برای ارتباط بدون سیم بین دو نقطه به کار می رود.


Radio acoustics

علم انتشار و دریافت صدا بوسیله رادیو.


Radio astronomy

ستاره شناسی و بررسی پدیده‌های آسمانی بوسیله شناسائی امواج رادیوئی که از ستاره به زمین می‌رسد.


Radio beam

امواج رادیوئی متمرکز در جهت معین.


Radio bomb

بمبی که بوسیله امواج رادیوئی کنترل می‌شود.


فاصله بین مرکز انتشار امواج رادیوئی تا آخرین نقطه افق به خط مستقیم.


Radio interference

تداخل امواج دو یا چند منبع انتشار امواج رادیوئی در یکدیگر.


Radio line

خط انتشار رادیوئی که پیامها در امتداد آن واضحتراز سایر جهات است.


Radio location

تعیین موقعیت یا مشخصات یک محل بوسیله امواج رادیوئی.


Radio range

تجهیزات رادیوئی برای کمک به هدایت و تعیین موقعیت کشتی یا هواپیما.


Radio receiver

گیرنده رادیوئی برای دریافت،‌تقویت و تبدیل امواج رادیوئی به صدا.


Radio relay system

سیستم رله یا تقویت و انتشار مجدد امواج رادیوئی .


Radio spectrum

طبقه‌بندی امواج رادیوئی برحسب فرکانس .


Radiography

عکس‌برداری از اعضای بدن یا اشیاء دیگر بوسیله اشعه X.


Radiotelegraphy

مخابره تلگراف بوسیله امواج رادیوئی.


Radiotelephony

مکالمه تلفنی بوسیله امواج رادیوئی.


Radiotelescope

دوربین نجومی که امواج رادیوئی فضای ماوراء جو را کشف و ثبت می‌کند.


Radiotransmission

انتشار علائم و امواج رادیوئی.


Radiowave

امواج الکترومغناطیسی و میدانهای الکتروستاتیک که از یک فرستنده رادیوئی با سرعتی برابر سرعت انتشار نور در فضا پخش می‌شوند.