واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 127
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Pulse train

تعدادی موج ضربه‌ای که می‌تواند با باند فرکانس وسیعی برای انتقال امواج ضربه‌ای کار کند.


Punched card tabulator

ماشینی که قادر به خواندن کارتهای منگنه شده است و می تواند ضمن تهیه لیستی از کارتها، حاصل جمع بعضی از ستونها را نیز بدست دهد.


ماشینی که کارتهای منگنه شده را به کمک آن وارسی می‌کنند.


متصدی ماشین منگنه،‌اپراتور ماشین منگنه.


Punctuation bits

بیت‌هایی که در آغاز یا پایان فیلدهایی با طول متغیر در یک رکورد برای متمایز کردن آن بکار می‌رود.


Push-down store

نوعی حافظه که اجزاء آن بصورت ستونی قرار گرفته و فقط قسمت بالای ستون، به سایر اجزاء سیستم ارتباط دارد.