واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 127
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Prime storage

حافظه اصلی در کامپیوتر.


Priming speed

تعداد دفعات شارژ و دشارژ لامپ حافظه در ثانیه.


Print format

طرحی که باید روی کاغذ چاپ بوسیله دستگاه چاپ نوشته شود.


Printed circuit

مداری که قطعات آن روی عایقی نصب شده و اتصالات بین آنها را خطوط مسی که روی صفحه عایق چاپ شده است تشکیل می‌دهد.


Printout

اطلاعات خروجی چاپ شده، این اصطلاح اغلب به جای output  به کار می‌رود وتقی که output  از راه چاپ بدست می‌آید.


مرکز تلفن خصوصی که به یک مرکز تلفن خودکار عمومی وصل شده است.


Probe

میله آزمایشی محتوی وسایل یا مدارهای کنترل.


Process

اجرای پرورش اطلاعات بوسیله کامپیوتر.


دستگاه‌های پرورش اطلاعات، گاهی این اصطلاح به جای واحد مرکزی کامپیوتر (cpu) بکار می‌رود.


دستگا‌ه‌های پرورش اطلاعات، گاهی این اصطلاح به جای واحد مرکزی کامپیوتر (cpu) بکار می رود.


Production control

طرح مکانیزه کردن کنترل تولید.


Production control package

برنامه‌‌های آماده برای طرح مکانیزه کردن کنترل تولید.


Program

برنامه یا مجموعه دستورالعمل‌های کار یک ماشین، مراحل مختلف کار دستگاه‌های خودکار.


Program cards

کارتهای برنامه، برنامه منگنه شده روی کارت.


Program control

کنترل و تغییر برنامه کار یک سیستم خودکار.


در یک سیستم برنامه‌ریزی شده، اجزائی که روشی را برای اضافه کردن یک به آدرس دستورالعمل فعلی ایجاد می‌کنند،‌ممکن است شامل رجیستر آدرس و یک جمع کننده باشد.


Program flowchart

نمایش ترسیمی مراحل اجرای منطقی یک برنامه.


Programmed check

مجموعه آزمایش‌هائی که برای کنترل صحت اجرای برنامه کار یک ماشین در دستور کار آن گنجانده می‌شود.


سیستمی که توسط تعقیب یک سری از دستورالعمل‌های عادی ذخیره شده عمل می کند. همچنین سیستم برنامه متغیر خوانده می‌شود زیرا دستورالعمل‌ها می‌تواند تغییر کند.


Progressive scanning

روش تقطیع خطوط تصویر تلویزیون بطوری که فاصله بین مراکز دو خط مجاور، مساوی عرض، یک خط باشد، تقطیع با خطوط فشرده.


Propagation loss

اتلاف انرژی امواج در اثر تشعشع. 


Protective signal

سیگنالی که خطر بروز حریق یا انتشار گازهای سمی و غیره را اعلام می‌‌کند.


ذره‌ای در هسته اتم که دارای بار الکتریکی مثبت است.


Pseudo-code

علائم اختیاری که باید به علائم قراردادی در کامپیوتر تبدیل یا ترجمه شوند.


Public address system

سیستم تقویت صدا برای مجامع عمومی


1- تغییرات یک کمیت که مقدار ان ممولاً ثابت است.

2- جریان کوتاه مدت برق.


Pulse band width

کمترین فرکانس موج ضربه‌ای.


Pulse code

علائم قراردادی که بصورت امواج ضربه‌ای مخابره می‌شوند.


Pulse generator

دستگاهی که برای ایجاد ضربان جریان یا ولتاژ بکار می رود.


Pulse mode

تعدادی موج ضربه‌ای که با ترتیب مخصوصی تولید شده و برای جدا کردن کانالهای مخابراتی بکار می‌روند.