واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 127
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

روشی برای ثبت اطلاعات روی دیسک مغناطیسی با سایر واسطه های دسترسی مستقیم.


ارتباط دو مدار با استفاده از یک قطعه سیم.


ارتباط دو مدار با استفاده از یک قطعه سیم.


سیم عایق دار قابل انعطافی که دو سرآن دارای فیش بوه و برای وصل کردن مدارها بطور موقت به کار می‌رود.


Payroll

طرح مکانیزه کردن پرداخت حقوق و دستمزده کارکنان یک مؤسسه.


طرح مکانیزه کردن پرداخت حقوق و دستمزده کارکنان یک مؤسسه.


Payroll package

برنامه آماده برای مکانیزه کردن طرح حقوق و دستمزد.


Peak clipping

محدود کردن حداکثر دامنه موج.


Peak signal

حداکثر توان لحظه‌ای سیگنال.


حداکثر مقدار یک ولتاژ یا جریان متغیر.


وسیله‌ای بدون اتصالات خارجی جهت ارتباط هادی ها که برای فرو بردن در جک‌ها طرح شده است.


یکی از لامپهای معمولی رادیوهای برقی است با پنج قطب.


Percentage modulation

ضریب مدولاسیون که برحسب درصد بیان می شود.


مدت زمان لازم برای یک تناوب از یک عمل یا اتفاقی که بطور منظم تکرار می گردد.


Peripheral

در سیستم کامپیوتر، واحدها یا دستگاه محیطی، آنهایی هستند که خارج از چارچوب اصلی باشند. واحدهای دیسک، نوار، چاپ کننده‌ها،‌ترمینالهای کی بورد و غیره از این جمله‌اند.


Peripheral equipment

تجهیزات فرعی کامپیوتر که تحت کنترل دستگاه مرکزی است.


Peripheral unit

واحدهای بیرونی، واحدهای غیر از واحد مرکزی، واحدهای ورودی و خروجی.


قطعه‌ای از یک جسم مغناطیسی که بعد از مغناطیس شدن خاصیت خود را برای مدت نامحدودی نگاه می‌دارد.


Permeability

قابلیت نفوذ مغناطیسی. خاصیت عبور و تراکم خطوط قوای مغناطیسی در یک جسم یا جسم یا یک محیط.


Phase

فاصله زمانی برای هر سیکل ساعت در یک سیستم می‌تواند بد و یا تعداد بیشتری فاز تقسیم شود. فازها توسط پالس‌هایی در یک شبکه جداگانه از سیمها برای هر فاز تعریف می‌شوند. فازها روشی ایجاد می‌کنند که چندین چیز به ترتیب معین در خلال یک سیکل ساعت اتفاق بیفتد.


Phase constant

حدود کاهش زاویه یک فاز یک موج.


Phase converter

مبدل زاویه فاز بدون تغییر فرکانس.


Phase discriminator

وسیله‌ای که اختلاف دامنه را برحسب اختلاف فاز تعیین می کند.


عقب ماندگی از لحاظ زاویه فاز.


Phase lead

پیش افتادگی از لحاظ زاویه فاز.


Phon (sone)

واحد برای سنجش میزان بلندی صدا.


Phononmaser

تقویت امواج صوتی با فرکانس زیاد، در یاقوت.


شامل الکترونهای ساطع شده از فلزاتی است که تحت تأثیر نور قرار می گیرند.


یک صفحه شیشه‌ای شفاف حامل یک طرح تو در توی بسیار دقیق از نقاط کوچک میکروسکوپی کدر که بطور عکاسی از تقلیل طرح بزرگتر بدست آمده است. نقاط مات نواحی روی پولک، نیمه هادی را نمایش می‌دهند که در آنها ناخالص نفوذ داده خواهد شد.


Photoresist

مایعی که وقتی به صورت ورقه نازکی پخش گردیده و خشک شود در نقاطی که اشعه ماوراء بنفش به آنها می‌تابد به سرعت سخت شده و به ماده پلاستیکی محکمی تبدیل می‌شود.