واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 127
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

1- تعدادی کارت منگنه شده با محتوای اطلاعاتی مشترک.

2- جای دادن بیش از یک عنصر اطلاعاتی در یک خانه حافظه یا در یک محفظه


مجموع چند برنامه آماده کامپیوتر برای اجرای یک طرح بزرگ.


Pad

مبدل فرکانس صوتی برای کاهش دامنه (مترادف کلمه attenuator  در انگلیسی).


Paired cable

کابلی که در آن تمام رشته‌ سیم‌ها عایق شده و بصورت زوج بهم تابیده شده‌اند.


PAL (phase alternation line)

سیستم تلویزیون رنگی برای تصحیح فاز موج حامل "مدوله".


pan

تعقیب شیئی متحرک بوسیله دوربین تلویزیون، گردش دوربین حول محورش برای نمایش یک منظره وسیع (برعکس Zoom).


Panel dial system

سیستم ارتباط مشترکین در مرکز تلفن با استفاده از حرکت کنتاکت سلکتور روی صفحه محتوی ترمینالها.


Panoramic

صفحه تصویر رادار که تمام سیگنالها را با فرکانسهای مختلف در یک زمان نشان می‌دهد.


Panoramic receiver

گیرنده رادیوئی که بطور خودکار و متناوباً فرکانس‌های مختلف را می‌گیرد.


Paper capacitor

نوعی از خازن که عایق آن از کاغذ است.


Paper tape punch

دستگاه منگنه نوار کاغذی کامپیوتر.


Paper tape reader

دستگاه نوار کاغذی خوان کامپیوتر.


Paper tape verifier

دستگاه وارسی نوار کاغذی منگنه شده.


Parabolic reflector

نوارافکن به شکل سهمی برای متمرکز کردن امواج منعکس به صورت یک رشته باریک.


Parallel

تعداد دو سیم یا بیشتر وقتی در حالت موازی قرار دارند و جریانی که در مدار وجود دارد بین آنها تقسیم می‌شود.


Parallel circuit connection

دو یا تعداد بیشتری وسیله الکتریکی از قبیل کلید و ترانزیستور که بطور موازی متصل شده‌اند بطوری که جریان می‌تواند از یک نقطه به نقطه دیگر توسط هر یک از دو وسیله عبور نماید.


Parallel data transmission

دو یا تعداد بیشتری بیت‌های یک گروه که بطور موازی ارسال شده‌اند، وقتی که تمام آنها در یک زمان از منبع یکسانی به مقصد یکسانی فرستاده شود (مثلاً در یک گروه سیم). 


Parallel feeder

سیم یا کابل کمکی که با کابل اصلی موازی است.


Parallel memory

حافظه‌ای که زمان دسترسی به تمام عناصر آن یکسان است.


Parallel register

دو یا تعداد بیشتری فلیپ فلاپ (یا واحدهای ذخیره سازی دینامیک) با یک سیگنال ساعت مشترک که برای ذخیره بیت‌های ارسالی بطور موازی بکار می‌رود.


Parallel runing

وقتی برنامه‌های یک طرح آماده برای اجرا باشد، برای مدت محدودی ضمن اجرای طرح جدید، طرح قدیم (دستی) نیز اجراء می‌گردد و نتایج حاصل از اجرای دو طرح با هم مقایسه می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که طرح جدید درست است.


Parallel Transmission

انتشار یک پیام در یک زمان ورودی چند خط انتقال.


امواج یا سیگنالهای خارجی و ناخواسته.


Parasitic antenna

آنتنی که مستقیماً به دستگاه فرستنده یا گیرنده اتصال ندارد.


Parasitic oscillation

نوسانهای پارازیت که معمولاً براثر فیدبک و بطور ناخواسته تولید می شود.


Parity check

کنترل موازنه عناصر مغناطیس شده در حافظه یا واسطه‌های مغناطیسی.


بیت کنترل، بیت همسنگ.


Parity checking

ایجاد موازنه بین عناصر مغناطیسی به منظور وارسی صحت ثبت یک کاراکتر.


Parity generator

همسنگ ساز، دستگاهی جهت همسنگ رسی در کامپیوتر.


Particle

جزء کوچکی از یک جسم.