واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 74
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Object computer

کامپیوتری که در آن "برنامه مقصد" اجراء می‌شود. این اصطلاح برای کامپیوتر خاص بکار نمی‌رود بلکه برای معرفی کامپیوتر در متن برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


برنامه‌ای که به کمک "برنامه مترجم" به زبان ماشین برگردانده شده و قابل درک برای ماشین است.


OBOD

سیستم رادار برای هدایت هواپیما و تعیین هدف بمباران هوائی.


Occupancy

درصد زمانی که بر حسب کسر دسی بل در یک مدار مورد استفاده قرار می گیرد. بطور عددی مساوی با CCS منتقل شده توسط مدار تقسیم بر 36.


Octave

فاصله بین دو فرکانس صوتی که نسبت آنها دو بر یک است.


Odd parity check

روش بازرسی به کمک بیت فرد کننده.


Odd-even check

وسیله کنترل خودکار برای تعیین زوج یا فرد یک عدد در کامپیوتر.


Off-hook

1- ارسال سیگنال به مرکز تلفن در مرحله اول.

2- شرایطی را گویند که گوشی تلفن مشترک برداشته شود.