واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 74
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

استفاده از باند باریک فیلترها جهت سیگنالینگ صوتی پایین‌تر از 3400 سیکل در ثانیه که باند بین 3700-3400 سیکل در ثانیه جهت نظارت سیگنالها استفاده می شود.


تنی است که توسط اپراتور شنیده می‌شود زمانی که وی با پلاکها و غیره تماس می گیرد.


مسیر خروجی یک مدار یا دستگاه.


مسیر خروجی یک مدار یا دستگاه.


قدرت، جریان یا ولتاژی که از یک دستگاه یا مدار خارج می‌شود.


Output area

محلی در حافظه‌ که اطلاعات خروجی یا اطلاعات پرورش یافته ثبت، و آماده درج در واسطه‌های خروجی می‌گردد.


Output block

قسمتی از حافظه کامپیوتر برای حفظ اطلاعاتی که از قسمت خروجی آن بدست می‌آید.


واسطه‌ای که اطلاعات خروجی روی آن ثبت می‌شود.


overflow

1- اصطلاحی برای تشریح مسیر ارتباطها در یک مرکز تلفن هنگامی که تمام مسیرهای معمولی اشغال است.

2- وقتی که ارقام نتیجه یک محاسبه از ظرفیت اعداد کامپیوتر تجاوز کند.


Overflow area

محلی برای ثبت اطلاعات یا رکوردهایی که از حد پیش بینی شده بزرگتر است.


Overflowed records

رکوردهایی که به علت عدم گنجایش در جای پیش‌ بینی شده، امکان ثبت نیافته‌اند.


روشی برای اجرای برنامه کامپیوتر که از گنجایش حافظه بزرگتر است. در این روش تمام برنامه روی یکی از واسطه‌ای دسترس مستقیم ذخیره می‌شود و بوسیله یک برنامه کنترل، بخش به بخش به حافظه فراخوانده شده و اجرا می‌گردد.


دادن قدرت، جریان یا ولتاژ اضافی به یک دستگاه یا مدار.


Overtone

فرکانسی بیش از فرکانس اصلی در یک صوت مرکب.