واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 51
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Nand

یکی از مدارهای "لوژیک" در کامپیوتر.


Nano

پیشوندی عددی معادل با یک بیلیونیم 109.


ارقامی که جهت ارتباطات تلفنی بین شهری به صورت پیشوندی جلوی شماره تلفن مشترک آورده می‌شود.


Natural - frequency

نوسانهای آزاد و طبیعی هر جسم یا هر سیستم.


Natural period

دوره تناوب فرکانس طبیعی.


Near - end crosstalk

اختلاف مکالمه تلفنی.


Negative

نقطه‌ای که در یک مدار الکتریکی جریان بطرف آن جاری می‌شود و طرف مقابل قطب مثبت است.


Negative battery

طرف منفی باطری مرکز تلفن، زمانی که طرف مثبت باطری مرکز تلفن زمین شده باشد طرف منفی آن حالت باطری را دارد.


Negative feedback

برگشت قسمتی از توان خروجی به قسمت ورودی بطوری که توان ورودی و در نتیجه میزان تقویت را کاهش دهد.


Negative logic

در مدارهای دیجیتالی باینری الکترونیکی به معنای تصمیمی است که از دو سطح ولتاژ آنکه منفی‌‌تر است معرف عدد یک و آنکه کمتر منفی است معرف عدد صفر باشد.


Negative modulation

نوعی مدولاسیون در سیستم تلویزیونی که در آن افزایش درخشندگی صفحه تصویر مربوط به کاهش قدرت انتشار موج است.


Neper

1- لگاریتم طبیعی نسبت دو ولتاژ یا جریان.

2- واحدی است نظیر دسی بل بر پایه لگاریتم یک نپر مساوی با 8/686 دسی بل است.


افت یک مدار در فاصله دور در نظم ترمینال و یا ترمینالهای همشکل است. در یک مدار انتقال مجموع تمام افتها منهای مجموع تمام گین‌ها است.


Netural

1-فاقد شارژ الکتریکی.

2- شرح یک هادی که در حالت عادی خود جریانی را حمل نمی‌‌کند.


Network

مداری که از چند جا بهم مرتبط باشد.


Network analyzer

مدل یا نمونه‌ای شبیه به یک شبکه الکتریکی واقعی که به اسبابهای اندازه‌گیری وصل شده و برای حل مسائل مربوط به شبکه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Network synthesis

طرح یا ترکیب شبکه، محاسبه اجزاء شبکه.


Neutral relay

رله‌ای که عملیات آن بستگی به قدرت مطلق جریان عبوری از میان سیم پیچ آن دارد و به جهت بستگی ندارد.


ذره‌ای که در هسته اتم هست و فاقد شارژ الکتریکی است.


Node

یکی از نقاط متعدد در یک خط انتقال که موجی با حداقل قدر مطلق را حمل می‌کند.


شامل صداهای زائد الکتریکی است. هر سیگنالی که وجودش انتظار نرود که می‌‌تواند توسط امواج رادیوئی یا حوزه‌های الکتریکی یا مغناطیسی تولید شود.


شامل صداهای زائد الکتریکی است. هر سیگنالی که وجودش انتظار نرود که می تواند توسط امواج رادیوئی یا حوزه‌های الکتریکی یا مغناطیسی تولید شود.


Noise - field intensity

شدت میدان امواج پارازیت در یک نقطه از مسیر انتشار امواج رادیوئی.


نویز سیستم زمانی که سیگنالی ظاهر نشده است.


Noise circuit

کل نویز الکتریکی بر روی یک مدار تلفن در نتیجه نیروی القاء ، نویزباتری، اتصال نویز، تهییج نویز، نویز ترمینال، نویز ساکن.


Noise factor

نسبت اختلاط امواج اضافی با امواج اصلی در قسمت خروجی مبدلها و تقویت کننده‌ها.


قطعات الکتریکی شبکه که از عبور یا داخل شدن سیگنالهای نویز در یک مدار الکتریکی جلوگیری می کند.


Noise reference

قدر مطلق نویز مدار که در دستگاه اندازه گیری مقدار آن برابر با یک پیکووات قدرت الکتریک در هزار هرتز است.


Noise room

نویز مجاوری در گیرنده تلفن که می‌توان از مسیر فرستنده و گیرنده به گوش شنونده رسیده و دریافت شود.


Non - linear distortion

اعوجاجی که با دامنه ولتاژ یا تعداد تناوب آن نسبت مستقیم ندارد، اعوجاج غیر خطی.