واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 168
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Multiplex

مرکب از چند عمل، مثلاً انتشار همزمان چندین موج بدون اینکه خواص یا مشخصات آنها از بین برود.


Multiplex , frequency division

یک سیستم مالتی پلکسی که مجموع پهنای باند انتقال به باندهای باریکتر تقسیم شده و هر کدام برای یک کانال واحد و مجزا استفاده می شود.


Multiplex channel

ارتباط مخابراتی بوسیله یک کانال برای  چندین موج.


Multiplex operation (multiplexing)

انتشار همزمان چندین پیام تلگرافی یا رادیوئی در یک جهت.


Multiplex telegraphy

دستگاه تلگرافی که در یک زمان و با یک سیم، چند مخابره انجام می‌دهد.


Multiplex, time division

دستگاهی که قادر است تعدادی از علائم را بر روی یک مسیر واحد مشترک بوسیله انتقال آنها بطور پیاپی و به ترتیب در فواصل زمانی مختلف ارسال دارد.


Multiplier

1- مقاومتی که بطور سری با ولتمتر بسته می‌شود تا حوزه اندازه‌گیری آن را چندین برابر توسعه دهد.

2- مداری که سیگنال خروجی‌اش متناسب با حاصل ضرب سیگنالهای ورودی آن است.


استفاده از واحد مرکزی کامپیوتر برای اجرای همزمان چند برنامه به طور مستقل.


استفاده از واحد مرکزی کامپیوتر برای اجرای همزمان چند برنامه با استفاده از یک سیستم کارنمایی.


Multivibrator

نوسان ساز دو طبقه و مولد موج غیر سینوسی که خروجی طبقه اول آن به قسمت ورودی طبقه دوم ارتباط دارد. (اتصال آبشاری).


Musa reception

سیستم دریافت امواج کوتاه بر حسب زاویه برخورد آنها به آنتن گیرنده.


Musical scale

مجموعه‌ای از "نت" های موسیقی که برحسب فرکانس آنها تنظیم شده‌اند.


Mutilation

یک اشتباه انتقال به طوری که یک سیگنال از یک وضعیت و شرایط مهمی به وضعیت دیگری تغییر پیدا می کند.


یک اشتباه انتقال به طوری که یک سیگنال از یک وضعیت و شرایط مهمی به وضعیت دیگری تغییر پیدا می‌کند.


Muting switch

کلیدی که مدار حذف صدای زمینه را وارد سیستم تطبیق خودکار می‌کند.


مالکیت مشترک.


Mutual conductance

نسبت تغییر جریان آند لامپ الکترونی به تغییر پتانسیل شبکه که باعث آن شده است.


Mutual impedance

نسبت نیروی محرکه دو ترمینال یک مدار به جریانی که بین دو ترمینال دیگر آن برقرار می شود.