واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 168
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Modulator

1- وسیله ترکیب با مدولاسیون امواج.

2- طبقه‌ای که سیگنال‌ها را با موج حامل ترکیب می‌کند.


Module

یک واحد یا وسیله الکتریکی که از قطعات پیش ساخته ترکیب می شود.


مدول یک شمارشگر تعداد وضعیتهایی است که قبل از برگشتن به وضعیت اولیه می‌شمارد این کلمه وقتی به صورت یک پیشوند به کار می‌رود به صورت modulo نوشته می شود.


Moire

اختلالی در تصویر تلویزیون ناشی از تداخل امواج.


کوچکترین ذره از یک جسم که خواص شیمیائی خود را حفظ کرده باشد.


Monitor

شخص یا وسیله‌ای برای کنترل برنامه‌های رادیوئی یا تلویزیونی.


Monitoring amplifier

تقویت کننده‌ای با حداقل اعوجاج برای کنترل برنامه‌های رادیوئی.


Mono scope

نوعی لامپ کاتدی که تصویر را به تعداد نقاط بی‌شماری تجزیه می‌کند، تصویر با ذرات کربن روی یک صفحه آلومینیمی تولید شده و شعاع الکترونی این صفحه را می‌پیماید. سیگنالهای تصویر براثر اختلاف میزان صدور ثانویه الکترون در آلومینیم و کربن بوجود می‌آید.


Mono stable

مداری که براثر تحریک یک ضربه خارجی از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگری درمی‌آید.


Monolithic

مدارهای یکپارچه کامپیوتر.


Morse

نام مخترع الفبای تلگرافی که حروف آن با ضربه‌های کوتاه و بلند (نقطه ـ خط) نمایش داده می‌شوند.


Morse code

علائم قراردادی برای نمایش حروف الفبا در مخابرات تلگرافی.


Mosaic

1- سطحی از ذرات حساس پوشیده شده است.

2-در "ایکونوسکوپ" شعاع الکترونی صفحه حساسی را می‌پیماید و سیگنالهای مولد تصویر را تولید می‌کند.


دستگاهی که انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می کند.


Motor boating

فرکانسهای صوتی پارازیت که صدائی شبیه به موتور قایق در گیرنده‌های رادیوئی تولید می‌کنند.


Motz undulator

نوعی نوسان ساز مولد امواج خیلی ریز (میکروویو) با عبور دادن الکترونها از یک میدان مغناطیسی با سرعتی نزدیک به سرعت انتشار نور.


Mount

وسیله اتصال لامپ نوسان ساز به هدایت کننده موج.


Mouth , artificial

جهت آزمایش فرستنده‌های تلفنی به کار گرفته می‌شود.


Moving target indicator (MTI.)

وسیله‌ای که اطلاعات صفحه رادار را به علائم رسیده از هدف متحرک محدود می‌کند.


نسبت تغییر ولتاژ آند به ولتاژ شبکه لامپ الکترونی در صورتی که سایر عوامل از جمله جریان آند ثابت بماند.


Mu. (u)

حرف یونانی که برای نمایش ضریب نفوذ مغناطیسی، ضریب تقویت لامپ الکترونی یا بجای پیشوند (میکرو) و یک بیلیونیم بکار می رود.


Multicellular horn

مجموعه شیپورکهائی که برای انتشار صوت در جهات معین به کار می‌روند.


Multichannel analyzer

وسیله چند کانالی برای اندازه گیری دامنه ضربانها.


اندازه‌گیری که با استفاده از کلید انتخاب کننده می‌تواند آمپر، ولت و اهم را اندازه‌گیری کند.


Multipactor

نوعی لامپ خلاء که الکترونها تحت تأثیر میدان الکتریکی متناوبی بین دو الکترود آن مبادله می‌شوند.


Multipath fading

انحراف در میدان نیروی یک سیگنال رادیوئی منتخبه که سیگنال دریافتی در آنتن گیرنده بر روی مسیرهای دیگری قرار گرفته و در همان مسیر نیستند تعداد فرکانسهایی که بلندتر از مسیر دریافت هستند متوقف شده همدیگر را می‌شکنند و ضعیف می شوند و دیگر فرکانسها ممکن است دارای نیرو و قدرت عادی شوند.


Multipath transmission

انتشار امواج رادیوئی درچند جهت بطوری که سیگنالهای همزمان به آنتن یک گیرنده نمی‌رسند.


Multiple

مداری که بتوان از چند نقطه به آن اتصالاتی وصل نمود.


Multiple address code

دستورالعمل کار کامپیوتر که بوسیله چند حرف یا عدد در حافظه آن ثبت می‌شود.


Multiple hop transmission

انتشار امواج رادیوئی با انعکاس و انکسار مکرر امواج بوسیله "یونوسفر".