واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 168
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Microradiograph

تبدیل تصویر میکروسکوپ الکتریکی به تصویر قابل رؤیت.


Microstrip

نوعی خط انتقال "میکروویو" که به جای هدایت کننده موج بکار می‌رود.


Microswitch (snapswitch)

کلید بسیار کوچکی که جریان الکتریکی را با نیروی کمی قطع و وصل می کند.


Microwaves

دسته‌ای از امواج خیلی کوتاه که فرکانس آنها بین 1000 تا سی هزار مگا سیکل در ثانیه و طول موجشان بین 1 تا 30 سانتی‌متر است.


هر فرکانس مناسب بالا که جهت ارتباطات رادیوئی در دید مستقیم باشد.


Military-exchange (MX)

مرکز تلفنی که مشترکین نظامی را سرویس می‌دهد و دارای مزایای نظامی نیز می باشد.


آمپرمتری که برحسب میلی آمپر درج شده باشد.


Millimeter waves

امواج میلیمتری که طول آنها بین یک تا 10 میلیمتر و فرکانس آنها از 30 تا 400 گیگاسیکل بر ثانیه است.


Mini COBOL

یک زبان برنامه‌نویسی، یکی از سطح‌های زبان کوبول برای کامپیوتر.


کامپیوتری در حد معینی از اندازه و سرعت، عموماً کوچکتر، آهسته تر و کم تفصیل تر از یک کامپیوتر است.


اختلاف قدر مطلق یا فاز دو مقاومت ظاهری که سبب انعکاس و جلوگیری از انتقال حداکثر قدرت می‌شود که برحسب ضریب انعکاس، افت برگشتی و یا یک ولتاژ موج، اندازه‌گیری می‌شود.


Mixer

1- قسمت مخلوط کننده سیگنال با نوسانهای محلی درگیرنده "هترودین" برای تولید.

2- مخلوط کننده سیگنالهای ورودی برای تولید یک سیگنال خروجی مرکب.


Mode

1- حداکثر احتمالات، یکی از چند حالت ممکن در یک سیستم نوسانی که برای تشدید یک موج الکترومغناطیسی مناسب است.

2- روش خاص نوشتن یا ثبت اطلاعات در حافظه یا روی واسطه‌ها.


Mode of propagation

طرز انتشار موج هدایت شده که با گسترش یکنواخت میدان در امتداد انتشار موج مشخص می‌شود.


Mode transducer (transformer)

مبدلی که طرز انتشار امواج را تغییر می‌دهد.


Modem

وسیله‌ای که شکل سیگنال را تغییر داده و برای ورود به یک دستگاه متناسب می‌سازد.


Modifier

کمیتی که برای تعیین دستورالعمل ثبت اطلاعات در کامپیوتر به کار می رود.


Modulated

ترکیب شده یا مخلوط .


Modulated amplifier

طبقه تقویت کننده‌ای که در آن موج حامل با سیگنال ترکیب می شود.


Modulated carrier

موج حامل رادیوئی که سیگنالهای محتوی اطلاعات را با خود حمل می‌کند.


Modulated continious wave (MCW)

موج حاملی که با فرکانس صوتی معین و مداومی ترکیب شده است.


Modulated quantity

ترکیب دو یا چند کمیت متناوب برای بدست آوردن یک فرکانس جدید.


Modulated stage

طبقه‌ای از یک فرستنده که ترکیب موج حامل و سیگنال در آن صورت می‌گیرد.


Modulated wave

موجی که ازترکیب دو یا چند موج بوجود می‌آید.


Modulating electrode

الکترودی که براثر تغییر پتانسیل خود، جریان لامپ الکترونی را تغییر می‌دهد.


1- تغییر مشخصات یک موج بطوری که مشخصات یک موج دیگر نیز در آن گنجانده شود. مدولاسیون با تغییر دامنه، فرکانس، یا فاز موج حامل میسر است.

2- کنترل کردن خصوصیت معینی از الکتریسیته بطوری که اطلاعات را به صورت آنالوگ ارسال دارد.


Modulation , frequency

عکس مدولاسیون دامنه است بدین معنی که در این نوع مدولاسیون دامنه ثابت است ولی فرکانس، تغییر می‌کند.


Modulation , phase

در این نوع مدولاسیون بجای پارامترهای دامنه و فرکانس، پارامتر زاویه تغییر می کند.


Modulation amplitude

یک نوع مدولاسیونی که در فرکانس، ثابت ولی دامنه، تغییر می‌کند.


نسبت حداکثر دامنه موج مدوله به حداکثر دامنه موج حامل.