واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 109
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Local control

روش کنترل انتشار رادیوئی از داخل دستگاه فرستنده.


Local frequency

فرکانسهایی که در داخل گیرنده‌های سوپر هترودین تولید می کنند تا پس از ترکیب با امواج رادیوئی مدوله، فرکانسهای IF بدست می‌آید.


Local oscillator

نوسان سازی در داخل گیرنده‌های رادیوئی "سوپر هترودین" برای تولید فرکانسهای محلی.


1- ثبت اطلاعات در کامپیوتر شامل بخشی از حافظه است.

2- موقعیت، منطقه یا محل.


Lock - out

1- جلوگیری از تأثیر عوامل خارجی هنگام ثبت و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر.

2- جلوگیری از ورود سیگنالهای غیر ضروری.


سیستمی که جهت جلوگیری از ورود سیگنالهای غیر ضروری بکار می‌‌رود. اغلب از رله برای این کار استفاده می‌شود.


Lock up

آزاد نکردن یک مدار یا دستگاه.


Locking

کنترل فرکانس یک نوسان ساز بوسیله یک فرکانس ثابت.


Locking in

تنظیم و نگهداری نسبت ثابت بین نوسانهای دو نوسان ساز.


Locking on

تعقیب مسیر یک هدف بوسیله آنتن رادار بطور خودکار.


Locking relay

رله‌ای که سایر رله‌ها یا وسایل فرمان را از کار بازدارد.


ثبت کلیه انتشارات و پیامهای یک فرستنده رادیوئی که قانوناً اجباری است.


ثبت کلیه انتشارات و پیامهای یک فرستنده رادیوئی که قانوناً اجباری است.


علمی که اصول عقلی ساختمان کامپیوتر یا برنامه را مورد بحث قرار می‌دهد.


Logic gate

مدارهای دیجیتالی که براساس شمارش کار می‌کنند و اساس کار بسیاری از دستگاههای پیچیده الکترونیکی می باشد از واحدهایی بنام گیت لوژیک استفاده می‌کنند.


Logical

اصولی منطبق با اصل عقل و منطق.


Logical comparison

1- مقایسه دو عدد بطور منطقی در کامپیوتر.

2- مقایسه منطقی بین دو عملکرد یا دو فیلد کلید.


Logical element

واحدی در یک کامپیوتر یا سیستم اطلاعاتی که محتوی اجزائی برای انجام یک عمل ریاضی است.


Logical symbols

علائم قراردادی برای نمایش اجزاء عامله یک کامپیوتر.


Long - line effect

تغییر فرکانس نوسان ساز بعلت بلند بودن خط انتقال نسبت به طول موج.


Longitudinal magnetzation

مغناطیسی شدن ذرات نوار ضبط مغناطیسی در امتداد حرکت نوار.


Longitudinal wave

موجی که در جهت انتشار خود جابجا می‌شود مانند موج صوتی.


Loop

مدار بسته:

1- تکرار علائم فرمان تحت شرایط خاصی در جریان کامپیوتر.

2- مدار ارتباطی بین دو مشترک تلفنی و یا بین مشترک و مرکز.

3- یک مدار کاملی که بین دو نقطه کشیده شده و مسیری را می‌پوشاند و باز به همان مسیر برگشت پیدا می‌کند.


Loop antenna

آنتنی به شکل یک حلقه بزرگ که به منظور جهت دادن به آن ساخته شده است.


Loop connection

در نتیجه وصل یک جسم هادی به طور ناقص بوجود می‌آید و یا هادی جسم به خوبی لحیم نشده است.


Loop error

اختلاف بین سیگنال مورد نظر و سیگنال خروجی یک مدار.


Loop feedback signal

سیگنالی که از مدار فید بک بطرف مدار ورودی برمی‌گردد.


Loop gain

بهره تقویت سیگنالی که از یک مدار بسته می‌گذرد.


Loop input signal

سیگنالی که از خارج بر مدار فید بک اثر می‌کند.


Loop output signal

سیگنالی که از یک مدار فید بک استخراج می‌شود.