واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 33
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Junctor

حد اتصال یا مدار ما بین ورودی و خروجی در یک سیستم سوئیچینگ یا شبکه‌های سوئیچینگ مختلف.


بعنوان محافظی برای لایه‌های کابل استفاده می‌شود.


Jute - protected cable

کابلی که پوشش محافظ آن از کنف قیراندود یا دیگر رشته‌های نخ است.