واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 33
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
J. carrier system

یک سیستم تلفنی "کاریر" با 12 کانال و باند فرکانس وسیعی تا حدود 140 K c/s. 


J. Operator

عامل تغییر دهنده زاویه فاز که بصورت .....= J  در اعداد مختلط نمایش داده می شود.


Jack

1- وسیله اتصال که سیمهای یک مدار به آن وصل شده است.

2- ارتباط با مدار بوسیله داخل کردن پلاک به داخل آن.


Jack box

جعبه محتوی تعدادی فیش و کلید برای تغییر مدارها بخصوص در سیستم فرمان هواپیما.


Jack plug

وسیله‌ای که با وارد کردن آن به داخل یک جک، مداری را به مدار دیگر وصل می‌کند.


Jack plug

وسیله‌ای که با وارد کردن آن به داخل یک جک، مداری را به مدار دیگر وصل می‌کند.


Jam card

دسته کردن کارتها در ماشین تهیه اطلاعات.


Jammer

وسیله انتشار امواج پارازیت.


Jamming

تولید پارازیت در سیستم انتشار رادیوئی و رادار.


Janet

سیستم ارتباط رادیوئی بوسیله امواج خیلی کوتاه (VHF). 


Jim creek transmitter

قویترین سیستم انتشار رادیوئی در نیروی دریائی ایالات متحده با قدرت انتشار 1000 کیلووات.


Jitter

عدم ثبات دامنه و فاز سیگنال.


Jitter scope

"اسیلوسکوپ" برای اندازه‌گیری بی ثباتی سیگنال.


Jitters

اعوجاج ناشی از هم آهنگ نبودن زمان ثبت و تقطیع تصویر.


واحد انجام کار برای کامپیوتر


واحد انجام کار برای کامپیوتر.


Job oriented terminal

پایانه‌ای که می‌تواند اطلاعات را از منبع اصلی به مرکز کامپیوتر انتقال دهد.


محل اتصال دو جسم به یکدیگر.


Joint resistance

مقاومت الکتریکی محل اتصال دو عنصر.


Joshi effect

پدیده تولید نور ناشی از تخلیه الکتریکی در گازها.


Joule

واحد کار یا انرژی در سیستم آحاد MKS که معادل کار تغییر مکان یک نیوتون نیرو در فاصله یک متر و برابر با 10 "ارگ" است.


Joule effect

گرم شدن جسم هادی براثر مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی


گرمای حاصل از عبور جریان در یک مدار با مجذور شدت جریان متناسب است.


Jump

1- جهش الکترون از یک مدار به مدار دیگر.

2- انتخاب عمل بعدی در کامپیوتر.


Jumper

سیم کوتاهی که معمولاً دو گیره برای اتصال موقت مدارهای الکتریکی به یکدیگر دارد.


1- محل اتصال دو لایه مختلف در ترانزیستور.

2- سطح اتصال دو فلز در " ترموکوپل " یا یک فلز و یک نیمه هادی در یکسو کننده‌ها.


Junction alloy

اتصالی که براثر اختلاط (آلیاژ) یک ناخالصی با کریستال نیمه هادی بوجود می‌آید.


جعبه یا تابلوی توزیع برای انشعاب و اتصال موقتی مدارهای مختلف.


مدار تلفنی بین مراکز تلفن محلی که در ساختمانهای مختلف نصب شده، تمام مدارهای اتصال یکطرفه هستند. بنابراین دو دسته مدار باید در بین مراکز وجود داشته باشند که هر کدام در یک جهت باشند.


Junction coupling

ارتباط بوسیله اتصال مستقیم به کابل متحد المحور.