واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Anti-node

نقطه حداکثر ولتاژ یا جریان متناوب.


Anti-resonance

دو یا چند امپدانس موازی که در برابر فرکانس رزونانس حداکثر مقاومت را از خود نشان می‌دهند.


Anti-sidetone circuit

مداری در تلفن که مانع اتصال منبع تغذیه میکروفون به گوشی می‌شود. در این حالت موقعی که با فرستنده تلفن صحبت می‌شود درگیرنده تلفن صدای خود را می‌شنویم


Antimony

آنتیموآن _ عنصر فلزی با مدار اتمی 51.


مداری که در مقابل فرکانس‌های معینی به حالت رزونانس در نمی‌آید.


مداری که در مقابل فرکانسهای معینی به حالت رزونانس در نمی‌آید.


Aperiodic antenna

آنتنی که بین دو حد وسیع فرکانس دارای امپدانس ثابتی است.


Aperiodic damping

حرکت یک سیستم مکانیکی که پس از انحراف بدون نوسان بجای خود بر می‌گردد.


Aperture

سوراخ کوچکی که شعاع‌های الکترونی بتوانند از آن عبور کنند.


Aperture

سوراخ کوچکی که شعاع‌های الکترونی بتوانند از آن عبور کنند.


Aperture compensation

تقویت پاسخ HF در تقویت کننده‌های امواج تصویر برای جلوگیری از اعوجاج آن.


Aperture distortion

اعوجاج ناشی از برخورد شعاع‌های الکترونی به دیواره روزنه ها


Aperture lens

روزنه‌ای که باعث تمرکز اشعه الکترونی شود


Aperture mask

صفحه مشبکی که بین الکترونها و صفحه فلورسنت لامپ تصویر تلویزیون رنگی بکار می‌رود تا در هر لحظه امواج مربوط به رنگ مخصوصی از آن بگذرند.


Apparatus

قسمتی از استاندارد شده سخت افزار مانند رله و خازن که معمولاً کوچک بوده و عمل سیگنال را انجام می دهد. در بعضی موارد مجموعه ترکیبات را گویند، مانند دستگاه تلفن. باید توجه داشت که این قسمت استاندارد شده سخت افزار،‌ قابل تغییر و تعمیر نیست.


Apparatus, station

لوازمی که به خواست مشترک نصب می‌شود مانند تلفن یا سایر سرویس ارتباطات


Apparent power

توان ظاهری یا حاصل ضرب شدت جریان در نیروی محرک متناوب بر حسب ولت ـ آمپر.


Apple tube

لامپ کاتدی مخصوصی که برای تلویزیون رنگی ساخته شده . صفحه تصویر این لامپ از نوارهای فسفری باریک به رنگهای قرمز، سبز و آبی پوشیده است.


Appleton layer

قشرهای هادی از جو زمین در ارتفاع 180 کیلومتری که بوسیله دانشمندی انگلیسی به همین نام کشف شد.


Applicators

صفحات هادی به اشکال مختلف که بین آنها میدان الکتریکی بسیار قوی با فرکانس زیاد برای گرم کردن اجسام عایق تولید می‌کنند.


Aquadag coating

قشر نازک گرافیت که روی جدار داخلی بعضی از لامپهای کاتدی کشیده می شود. این قشر، منبع صدور ثانویه الکترون بوده و به منزله آند شتاب دهنده است.


تخلیه الکتریکی همراه با انتشار نور . تخلیه الکتریکی در داخل لامپهای گازی همراه افت ولتاژی معادل پتانسیل ایوانیزاسیون گاز


تخلیه الکتریکی همراه با انتشار نور. تخلیه الکتریکی در داخل لامپهای گازی همراه افت ولتاژی معادل پتانسیل ایوانیزاسیون گاز.


Arc conventer

نوعی نوسان ساز که با استفاده از قوس الکتریکی جریان متناوب تولید می کند.


Arc drop

افت اختلاف سطح بین آند و کاتد یکسو کننده‌های گازی


با استفاده از حرارت قوس الکتریکی برای ذوب فلزات یا اجسام دیر گداز، کوره‌های مخصوص ساخته شده است.


Arc welding

جوشکاری با قوس الکتریکی. فاصله بین الکترود یا مفتول جوش هر دو قطعه فلز طوری تنظیم می‌شود که قوس پایدار ماند و مفتول به حالت مذاب وارد درز بین دو فلز شود.


Arc-baffle

مانعی در داخل یکسو کننده‌های جیوه‌ای برای جلوگیری از پاشیدن جیوه به آند.


Arc-chute

مسیری از فلزات مقاوم برای انحراف و خاموش کردن قوس الکتریکی در کلیدهای قطع جریان قوی