واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Antenna gain

قدرت هدایت آنتن در جهت معین با مقایسه با یک آنتن استاندارد.


Antenna lens

قسمتی از آنتن که امواج را در جهت معینی متمرکز می‌کند.


قسمتی از آنتن که وضع میدان الکتریکی را به نفع قدرت هدایت آنتن تغییر می‌دهد که در آنتنهای گیرنده باعث افزایش بهره آنتن و جلوگیری از تداخل امواج می‌شود.


Antenna relay

در ایستگاههای فرستنده رادیوئی رله‌هایی بکار می‌رود که آنتن را فقط به دستگاه فرستنده یا گیرنده متصل می‌کند و به این طریق مدارهای گیرنده هنگام کار دستگاه فرستنده به طور خودکار حفاظت می‌شود.


Anti-cyclotron

نوعی لامپ عبور دهنده امواج


Anti-hunting circuit

مداری شامل خازن و ترانسفورماتور جهت تثبیت و جلوگیری از نوسان ولتاژ.