واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

اندوکتانسی که جریان آنتن گیرنده یا فرستنده از آن می‌گذرد.


Antenna coupler

هر وسیله‌ای که آنتن را به سایر قسمتهای گیرنده یا فرستنده متصل کند.


Antenna current

انتشار جریان در آنتن‌ها کاملاً مانند انتشار آن در خطوط انتقال انرژی الکتریکی است.


Antenna earthing switch

کلید وصل کننده به آنتن زمینی


Antenna effect

هرگونه علامتی از جهت دیگری غیر از جهت هدایت شده آنتن دریافت شود.