واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Anion

یون منفی که جذب آند می‌شود. در باتری اکومولاتور یونهای منفی آند را منفی می‌کنند.


Aniseikon

نوعی آشکار سازی جریان الکترونی.


Anneal

تاباندن - گرم کردن فلز تا درجه حرارت سرخ و خنک کردن تدریجی آن به منظور نرم کردن یا از بین بردن آثار مغناطیسی و تنشهای داخلی.


ماشینی که برای ضبط پیامهای مشترک و یا برای هدفهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ترانکی است برای ضبط بعد از برقراری مکالمه.


Anode

الکترودی که از طریق آن جریان الکتریکی وارد می شود. آند باتری‌ها،‌ قطب منفی و آند دستگاه‌های آبکاری، قطب مثبت را تشکیل می‌دهد. پلاک یا صفحه آند لامپ الکترونی است که الکترونها را جذب می کند.


Anode dissipation

توان الکتریکی که بصورت حرارت براثر بمباران الکترونی در آند تلف می‌شود.


نسبت توان ac مصرفی در مدار خارجی آند به توان dc ورودی آند


Anode fall

افت پتانسیل در آند لامپ گازی هنگام تخلیه الکتریکی.


Anode glow

نقطه درخشنده ای روی صفحه آند لامپ گازی


Anode resistance

نسبت تغییر جزئی ولتاژ آند به تغییر جزئی که در جریانی آند بوجود می‌آید.


Anode saturation

شرایطی که باعث می‌شود تا آند نتواند الکترون جذب کند.


Anode voltage

اختلاف پتانسیل بین آند و کاتد لامپ الکترونی.


Anode-bend detector

نوعی آشکار ساز که در آن یک لامپ تریود در نقطه ای بالاتر از قسمت خمیده منحنی مشخصه جریان آند برحسب ولتاژ شبکه کار می‌کند.


Anode-break down voltage

ولتاژ آندی لازم برای درگیری قوس الکتریکی در لامپهای گازی با کاتد سرد.


Anode-characteristics

منحنی نمایش جریان آند لامپ الکترونی برحسب ولتاژ آن.


Anode-current

جریانی که بطرف آند لامپ الکترونی می‌رود یا از آن خارج می‌شود.


Anode-dark space

نقطه تاریکی که نزدیک به صفحه آند در لامپهای مولد قوس الکتریکی دیده می‌شود.


Anodige

نوعی مبدل تغییرات فیزیکی به شماره‌های عددی در کامپیوتر


Anotron

یک لامپ دو قطبی گازی با کاتد سرد که معمولاً آند آن را کلسیم و کاتد آن را سدیم تشکیل می‌دهد.


Answer delag

مدت زمانی که دستگاه تلفن شونده شروع به زنگ زدن می‌کند تا زمانی که گوشی تلفن برداشته شود.


سیگنالی است که از مرکز تلفن فرستاده می‌شود تا جواب دادن تلفن شنونده را آگاه نماید در ضمن در کارهای نیمه الکترونیکی و الکترونیکی از سیگنال فوق برای اندازه‌گیری و مدت مکالمه بخصوص برای هدفهای بین‌المللی استفاده می شود.


Answer supervision

حالتی از عملیات سیگنالینگ است که از طرف تلفن کننده به تلفن شنونده ارسال می‌شود.


Antenna

قسمتی از سیستم مخابراتی که انرژی از طریق آن ارسال و یا از سیستم دیگری اخذ می‌گردد.