واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

تقویت کننده ترانزیستوری است که جزئی از یک دستگاه تلفن یا پلاگ دستگاه تلفن اپراتور بوده که سیگنالهای ورودی را تقویت می‌کند.

 


اضافه کردن دامنه یا قدر مطلق بویژه در یک سیگنال الکتریکی.


Amplistat

نام تجارتی یک تقویت کننده مغناطیسی که بخودی خود اشباع می‌شود.


Amplitron

نام تجارتی یک لامپ تقویت امواج خیلی کوتاه (میکروویو).


Amplitude

1- حداکثر اندازه جریان متناوب یا یک موج در مقایسه با حد متوسط آن.

2- عرض بالاترین نقطه یک منحنی، حداکثر مقدار ولتاژ، جریان یا توان در یک دوره تناوب کامل.


تغییر شکل دامنه و نسبت RmS.


Amplitude modulation

ترکیب دو موج از راه تغییر دامنه، موج حامل، سینوسی و دارای فرکانس زیاد بوده و دامنه آن متناسب با موج یا سیگنال دیگر تغییر می‌کند.


Amplitude Separator

جداکننده امواج بین دو حد از دامنه آنها.


Analog Facility Terminal (AFT)

یک فرکانس صوتی است که عملیات سیگنالینگ و انتقال را انجام می‌دهد.


Analog signal

سیگنالی الکتریکی است که دامنه یا فرکانس آن در اثر صدا، نور، حرارت موقعیت یا فشار تغییر می‌کند.


وسیله‌ای برای تبدیل تغییرات فیزیکی به صورت اعداد.


به طور کلی به هر دستگاهی که برای آزمایش و تعیین عیب وسایل و تجیهزات الکتریکی یا الکترونی بکار می رود آنالیز می‌گویند. دستگاه های متعدد و مخصوصی برای کنترل رادیو، تلویزیون، موتورشبکه، مدار الکتریکی اتومبیل و غیره وجود دارند.


Analyzer, Circuit

به دستگاههای اندازه‌گیری و مدارهای اندازه‌گیری در یک سیگنال گویند که در آن تغییرات جریان و ولتاژ نیز در نظر گرفته می‌شود.


یک وسیله اندازه‌گیری است که در اصول رادار، آشکارسازی و تعیین موقعیت خطای خط را مشخص می‌کند.


دستگاهی است برای بدست آوردن ترافیک که پریود آن 100 ثانیه می‌باشد.


Anchor

پایه یا میخ مهار برای بستن سیمها یا طنابهای حایل، جهت نگهداری تیرهای قائم.


Anchor dead man

پایه یا میخ برق تیرهای برق و تلفن.


And Gate

1- وسیله یا مداری با دو یا تعداد بیشتری ورودی اطلاعات دیجیتال باینری و یک خروجی.

2- مدار الکتریکی که فقط در صورتی در قسمت خروجی آن سیگنالی ظاهر می‌شود که سیگنال ورودی با آن هم‌آهنگی داشته باشد.


Anderson bridge

نوعی پل اندازه‌گیری شبیه پل ماکسول که دارای دو وضع تعادل مستقل از یکدیگر است و برای سنجش اندوکتانس بر حسب ظرفیت و مقاومت الکتریکی به کار می رود.


Angels

اصطلاحی در رادار و به حالتی اطلاق می‌شود که با وجود نبودن هواپیما در هوا، وجود حشرات، پرندگان، بخار آب انعکاس امواج رادیوئی و ذرات مدار آلی باعث ظهور علائمی در صفحه رادار می‌شود.


Angle modulation

مدولاسیون زاویه‌ای یا مدولاسیون فرکانس، چون تغییر فرکانس موج حاصل،‌موجب تغییر زاویه فاز آن نیز می‌شود.


Angle of deflection

زاویه انحراف زاویه‌ای که تحت آن شعاع الکترونی در لامپهای کاتدی از مسیر مستقیم خود منحرف می‌شود.


Angle of incidence

زاویه تابش، بین شعاع تابنده و خط عمود بر صفحه تابش.


Angle of lag

زاویه عقب‌ماندگی جریان از نیروی محرکه (پسفاز) بر حسب درجه الکتریکی.


Angle of lead

زاویه جلو افتادن جریان از نیروی محرکه (پیشفاز) برحسب درجه الکتریکی.


Angle of reflection

زاویه انعکاس، بین شعاع منعکس و خط عمود بر صفحه تابش.


Angle of refraction

زاویه انکسار، بین شعاع منکسر با خط عمود بر صفحه تابش.


Angstrom

آنگسترم، واحد کوچکی برای سنجش طول و معادل 8- 10 سانتی متر 10- 10 متر.


Angular frequency of velocity

فرکانس یا سرعت زاویه‌ای که برحسب رادیان بر ثانیه بیان می‌شود. زاویه پیموده شده در واحد زمان.