واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Active satellite

یک نوع ماهواره‌ای است که دارای دستگاه‌های فرستنده و گیرنده است.


Active sensor

یک وسیله اندازه‌گیری در سرویس ماهواره‌ای اکتشافات زمین و یا در سرویسهای تحقیقات فضائی.


قسمتی از مدارکه متضمن تقویت کننده‌هایی است (دارای بهره‌هایی درد و جهت انتقال) و در شرایط مخصوص ختم می‌گردد.


وسیله ارتباط مرکز تلفن خودکار به مدار فرستنده


Add- On

یک نوع سرویس است در بعضی از دستگاه‌های PABX و مراکز سوئیچینگ که مکالمه ورودی را با ایستگاه بعدی تقسیم می‌کند و در واقع بدون کمک اپراتور کنفرانس سه طرف انجام می‌گیرد.


Add- On conference

کنفرانسی که به صورت مکالمه تلفنی انجام می‌شود و تلفن کننده برای مکالمات متعدد به مشترکین مختلف مسیر صحبت را به صورت اشتراکی یکی یکی وصل می‌کند.


Addend

عددی که به عدد دیگر اضافه شود.


1- قسمتی از یک کامپیوتر که جمع دو یا چند عدد را ثبت می کند.

2- بعبارتی، مدارهای سوئیچینگی است که از ترکیب بیت‌های باینری (با استفاده از 0 و 1) ایجاد یک مجموع را می‌کنند.


طبق تعریف مقررات رادیویی، یک اداره دولتی است مربوط به قراردادهای مخابراتی بین‌المللی که شامل کشورهای عضو اتحادیه بین‌المللی راه دور می‌شود.


هدایت ظاهری الکتریکی یک مدار در جریان متناوب و عکس امپدانس (مقاومت ظاهری) است.


Advance ball

گلوله کوچکی که روی سون حکاکی جلو می‌رود، کار آن یکنواخت کردن عمق شیارها در دستگاه ساخت صفحه گرام است.


Advance wire

آلیاژی از مس و نیکل جهت ساختن سیمهای مقاومت.


Aeronautical earth station

ایستگاه زمینی ماهواره‌ای مربوط به هوانوردی


Aeronautical fixed service

سرویس ثابت مربوط به هوانوردی


Aeronautical fixed station

مرکز مخابرات هواپیمایی


Aeronautical mobile satellite

سرویس ماهواره‌ای سیار مربوط به هوانوردی


Aeronautical mobile service

سرویس سیار هوانوردی


Aeronautical radionavigation land station

مرکز مخابراتی ثابت برای هدایت هواپیماها


Aeronautical radionavigation mobile station

مرکز مخابراتی سیار برای هدایت هواپیماها


Aeronautical radionavigation satellite service

سرویس ماهواره‌ای از طریق دریا مربوط به هوانوردی


Aeronautical radionavigation service

هوانوردی از طریق دریا


Aeronautical station

مرکز مخابراتی زمینی که معمولاً با ماهواره‌ها تماس دارد.


Air capacitor

خازنی که دی الکتریک آن هواست


Air cleaner

دستگاه الکترونی تصفیه هوا با استفاده از خواص الکتریسیته ساکن


درواقع سیم‌پیچی است که در مدار مغناطیسی آن مواد مغناطیس وجود ندارد.


Air craft

صنعت هواپیماسازی . وسیله هوایی (حمل و نقل)


Air craft bonding

اتصال بدن یا کلیه قطعات فلزی هواپیما به یکدیگر برای جلوگیری از تداخل امواج رادیویی و تخلیه الکتریسته ساکن بین دو فلز