واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Auxiliary bus

شبکه فرعی که ولتاژ آن با شبکه اصلی فرق می‌کند.


Auxiliary circuit

مدار فرعی که معمولاً برای کنترل و همراه با مدار اصلی است.


Auxochrome

یک دسته اتم‌هایی که تشعشع ها را جذب کرده و رنگها را ظاهر می‌کنند.


Availiable line

قسمتی از شعاع الکترونی که خطوط تصویر را رسم کرده و اختصاص به سیگنالهای تصویر دارد.


Availiable power

توان مجاز که از یک منبع مولد برق خطی بدست می‌آید و عبارت از خارج قسمت مجذور مقدار مؤثر ولتاژ بر چهار برابر مقاومت اهمی آن است.


Avalanche

ازدیاد یونها در مراحل متوالی و بصورت حاصل ضرب.