واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Asynchronous

ناهماهنگ، دارای دو فرکانس متفاوت و غیر همفاز به مداربندی و عملیات بدون سیگانالهای ساعت مشترک اطلاق می‌گردد.


Asynchronous computer

کامپیوتری که هر عمل آن مکمل عمل پیشین آن است.


Asynchronous data tranmission

انتقال اطلاعات بطور غیر یکنواخت.


Asynchronous generator

ژنراتور القائی که سرعت گردش آن بیشتر از سرعت سنکرون بوده و توان آن با میزان افزایش این سرعت متناسب است.


شامل آن دسته از ترمینالهایی است که بدون در نظر گرفتن زمان (ساعت مرکزی) کار می‌کنند.


Asynchronous machine

ماشینی که سرعت گردش آن با سرعت فرکانس جریان محرکش متفاوت باشد


Asynchronous motor

موتور القائی. سرعت گردش روتور این موتور کمتر از سرعت نوسان شبکه تغذیه کننده آن است.


Atmospheric bending

خمیدگی مسیر انتشار امواج بوسیله قشر یونیزه جو (یونوسفر).


Atmospheric electricity

الکتریسیته ساکن که بین دو قطعه ابر یا ابرها و زمین تولید می‌شود.


Atmospherics

اختلاف رادیوئی و تلویزیونی ناشی از الکتریسیته ساکن جو زمین.


کوچکترین ذره یک عنصر


کمبود یا اضافه الکترون که هنگام یونیزه شدن اتم حاصل می‌شود.


Atomic clock

ساعت بسیار دقیقی که براساس نوسان اتم ها یا ملکولهای یک گاز کار می‌کند.


Atomic distance

فاصله متوسط بین مراکز دو اتم مجاور


Atomic frequency

فرکانس ارتعاشات طبیعی اتمها در داخل ملکولها.


Atomic hydrogen welding

جوشکاری با جریان متناوب همراه با عبور گاز ئیدروژن از قوس الکتریکی بین دو الکترود تنگستن.


Atomic kernel

اتمی که الکترونهای والانس (قشر خارجی) خود را از دست داده است.


Atomic number

تعداد پروتونهای موجود در هسته یک اتم با بار مثبت که مساوی تعداد الکترونهای موجود در اطراف هسته اتم است.


Atomic spectrum

نوار تشعشع که با تغییرات داخلی اتم و بخصوص انتقال الکترونها که از یک سطح به سطح دیگر انرژی همراه است.


Atomic structure

شامل فرضیه وجود پروتونها در هسته و الکترونها که در میدان الکتریکی مثبت هسته حرکت موجی دارد.


ATR tube

لامپ فرستنده که مدار فرستنده را هنگام گرفتن امواج از مدار گیرنده جدا می‌کند.


Attempts per circuit per hour

تعداد دست‌یابی به مدار در هر ساعت


Attenuation

روش کاستن دامنه سیگنالهای الکتریکی، استهلاک امواج بر اثر کاهش تدریجی دامنه آنها.


Attenuation

روش کاستن دامنه سیگنالهای الکتریکی، استهلاک امواج بر اثر کاهش تدریجی دامنه آنها.


Attenuation coefficient

کسری از شدت اولیه تشعشع که براثر عبور آن از یک صفحه به ضخامت واحد کاسته می‌شود.


Attenuation constant

میزان کاهش دامنه ولتاژ، جریان یا مؤلفه‌ میدان امواج در جهت انتشار آنها که برحسب db بر متر بیان می‌شود.


Attenuation distortion

تغییرات کاستن با فرکانس، بدین ترتیب که یک فرکانس را، به عنوان مراجعه در نظر گرفته و تغییر کاهش فرکانس را با آن می‌سنجند.


Attenuation ratio

نسبت کاهش انرژی امواج الکترومغناطیسی.