واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Armuture demagnetization

ضعیف شدن میدان مغناطیسی براثر عکس‌العمل آرمیچر.


هریک از بدنه ةای آهنی که در ساختن آرمیچر به کار رفته است.


اثر مغناطیسی جریان آرمیچر که مخالف حوزه مغناطیسی اصلی اثر می‌کند.


Array

1- گروهی از عناصر که به صورت طرحی مرتب شده باشند.

2- ترکیبی از اجزاء آنتن که با آن خاصیت تشعشع یا گیرندگی در جهت معینی می‌دهد.


Arrester lightning

دستگاهی که ولتاژ را در دو انتهای ترمینال کنترل می‌کند و در خودش ذخیره می‌کند تا در شرایط اصلی مورد استفاده قرار دهد.


Articulation

مفصل، لولا، مجموعه گفتار و گوینده رادیوئی که مطالب پخش شده بوسیله آنها برای شنوندگان قابل فهم باشد.


Artificial ear

وسیله‌ای برای آزمایش و تعیین حساسیت سمعکها، با مقایسه با قدرت شنوائی گوش سالم و طبیعی


Artificial larynx

تیغه ارتعاشی که برای کمک به ادای کلمات در حنجره بعضی اشخاص کار گذاشته می‌شود و با دم تنفس کار می‌کند.


Artificial line

مدار نمونه یک خط انتقال انرژی که دارای همان مشخصات الکتریکی باشد.


Artificial load

شبکه یا مداری که جانشین یک خط انتقال هوائی می‌شود و همان مقدار توان الکتریکی بدون تشعشع مصرف می‌کند.


Artificial oice

وسیله‌ای برای آزمایش و تعیین حساسیت میکروفون شامل یک بلند گو که صداهای طبیعی انسان را تقلید می‌کند.


Asbestos

الیاف پنبه یک سیلیکات طبیعی که عایق الکتریسیته و در برابر آتش مقاوم است و در ساختن کاغذ و مقوای نسوز به کار می‌رود.


الیاف پنبه یک سیلیکات طبیعی که عایق الکتریسیته و در برابر آتش مقاوم است و در ساختن کاغذ و مقوای نسوز به کار می‌رود.


Asdic

نامی برای کمیته تحقیقات کشف زیر دریائی‌ها و دستگاهی به همین منظور.


Askarel

نام تجارتی مایع صنعتی و غیر قابل اشتعال، برای خنک کردن ترانسفورماتورها که بجای روغنهای نفتی به کار می‌رود.


Aspect ratio

نسبت طول به عرض صفحه تصویر تلویزیون این نسبت مساوی ......... و به صورت استاندارد انتخاب شده است.


Assembler

برنامه کامپیوتر برای تبدیل زبان سمبولیک (اشاره‌ای) به زبان معمولی.


Assembly

گروهی از قطعات الکترونیکی که برای عملیات خاص مونتاژ می‌شود.


گروهی از قطعات الکترونیکی که برای عملیات خاص مونتاژ می‌شود.


Assembly, cable

ارتباط در دو انتهای کابل، همراه با دو شاخه مربوطه را گویند.


Assigned frequency

فرکانس واگذار شده به سرویس خاص


Assigned frequency band

باند فرکانس واگذاری


Assistance call

ارتباط با یک اپراتور برای کمک گرفتن در برقراری یک مکالمه


Astable circuit

مداری که موج مداومی بدون حالت تحریک خارجی تولید می‌کند.


Astatic

تعادل بی تفاوت. جلوگیری از اثر میدان مغناطیسی خارجی


Astatic meter

وسیله اندازه‌گیری که قسمت متحرک آن دارای تعادل بی‌تفاوت است.


Astatic system

سیستمی شامل دو آهن ربا که برخلاف جهت یکدیگر اثر می‌کنند تا تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین قرار نگیرد.


Astigmatism

عیبی در عدسی چشم که مانع تمرکز اشعه نورانی روی نقطه حساس چشم می شود. عیبی در دستگاه‌های الکترونی که از تمرکز شعاع‌های الکترونی در یک نقطه جلوگیری می‌کند.


Aston dark space

نوار تاریک و باریکی در مجاورت کاتد لامپهای قوسی.


Asymetrical

نامتقارن. نامتعادل. دارای مشخصات متفاوت نسبت به یک محور