واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Arcback

قوس الکتریکی از آند بطرف کاتد در یک سو کننده های گازی (در جهت معکوس)


Arch

یک سیستم کنترل کامپیوتر که با استفاده از چند کامپیوتر بصورت زنجیره‌ای و هر یک از آنها دستگاه ما قبل خودش را کنترل می‌کند.


Arclamp

لامپ قوسی که نور آن از تولید قوس الکتریکی بوجود می‌آید.


Area , code

کد منطقه یا محل


یک واحد جغرافیائی که برای سرویس تلفنی در نظر گرفته می‌شود نظیر یک شهر، بخش یا روستا و غیره.


معمولاً در برنامه‌ شماره‌گذاری در خارج از منطقه مشترک در نظر گرفته می‌شود.


منطقه‌ای است که مشترکین تلفن در یک محدوده مشخص قرار گرفته‌اند.


Area , multi-office exchange

یک مرکز تلفن منطقه‌ای برای چندین اداره، در واقع یک مرکز توسط چندین مرکز تلفن بخدمت گرفته می‌شود.


همان دو رقم اول شماره تلفن مشترکین است که به نام کد محلی شناخته می‌شوند.


Area , service

تمام مشترکین بزرگ و کوچک از مرکز سوئیچینگ یک منطقه استفاده می‌نمایند.


انتقال یک گروه مشترکین به یک سیم جدید از مرکز


Arithmetic unit

قسمتی از کامپیوتر که عملیات عددی و ریاضی را انجام می‌دهد.


قسمت گردنده یک موتور الکتریکی ، قطعه متحرک دستگاه‌های مغناطیسی، سیم پیچی القاء شونده مولدها که انرژی از آن گرفته می‌شود، قسمت متحرک بلند گو یا رله پیکاپ


Armature air gap

فاصله هوائی بین قسمت ثابت و گردنده که آرمیچر می‌تواند در داخل آن حرکت کند.


نواری که سیم پیچی آرمیچر را به بدنه آن می‌بندد و آن را محکم نگاه می‌دارد.


Armature chatter

ارتعاش آرمیچر در رله‌ها.


مسیر جریان در سیم پیچی قسمت گردنده ماشین‌ها از یک جارو تا جاروی دیگر.


قسمتی از سیم‌پیچی آرمیچر که یک کلاف را تشکیل می‌دهد.


قسمتی از مدار مغناطیسی که سیم‌پیچ آرمیچر روی آن قرار گرفته است.


Armature relay

رله الکترومغناطیسی که آرمیچر را به طرف قطبهای ثابت می‌کشد.


Armature resistance

مقاومت الکتریکی سیم پیچی آرمیچر بین دو حلقه (رینگ) یا دو جارو (زغال).


هریک از شیارهایی که برای جادادن سیم پیچی روی بدنه آرمیچر تعبیه می‌شود.


Armature tester

دستگاهی برای تعیین عیب و آزمایش سیم‌پیچی آرمیچر.


سیم پیچی حامل جریان القاء شونده در ماشین‌ها یا سیم‌پیچی قسمت متحرک در رله‌ها.


Armor

یک نوع محافظت کابل تلفنی است که در طول عمر آن بکار برده می‌شود.


Armored cable

سیم‌های هادی عایق پوش با سلاح فلزی، کابل با سلاح فولادی که بجای اتصال زمین نیز مورد استفاده واقع می‌شود.


Armstrong oscillator

نوعی مدار نوسانی که در آن مدارهای آند و شبکه با هم تطبیق شده‌اند.