واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Accounting

1- یک اصطلاح اقتصادی است که در مورد اندازه‌گیری نتایج سازمانها و ادارات به کار می‌رود.

2- روش گزارش درآمدها و مخارج و نیز آمار تکمیل کارها.


P-type semiconductor material

از قبیل سیلیسیم که حاوی جزء بسیار کوچکی از عناصر معین دیگر (از قبیل بورن) می‌باشد و باعث می‌شود هر جریان عبوری از ماده عمدتاً توسط حرکت بارهای مثبت هدایت گردد.


A-power supply

منبع ولتاژ برای تغذیه رشته‌های گرم کننده کاتد لامپهای الکترونی.


برقراری ارتباطی است که قبل از دریافت پاسخ، تلفن‌کننده ارتباط را قطع می‌کند.


استفاده از دو تا سه رقم به عنوان کد به جای به کارگیری تمام مشخصات.


Abrasion resistance

قابلیت مقاومت پوشش سطح یک کابل یا سیم.


Absorption

افت انرژی بر روی مسیرهای بی‌سیم یا باسیم در اثر تبدیل شدن به حرارت و یا شکل‌های دیگری از انرژی


حداکثر اعدادی که یک دستگاه برای نمونه قبول می‌کند.


Accepted interference

مقدار تداخلی که اشکالی را بوجود نمی‌آورد.


اعدادی را شامل می‌شود که به یک سیستم یا سرویس خاص اختصاص داده می‌شود.


1- مدت زمان برای دریافت اطلاعات از حافظه ماشین‌های محاسب و مغزهای الکترونی.

2- حد متوسط زمانی که طول می‌کشد تا یک بیت یا یک کلمه بطور اتفاقی در یک واحد حافظه خوانده شود.


1- یک اصطلاح اقتصادی است که در مورد اندازه‌گیری نتایج سازمان‌ها و ادارات به کار می‌رود.

2- روش گزارش درآمدها و مخارج و نیز آمار تکمیل کارها.


اسید سولفوریک رقیقی بعنوان محلول الکترولیت در انباره اینگونه باتری عمل می‌کند.


Acoustic

مربوط به صوت


Acoustic feed back

برگرداندن قسمتی از امواج صدای بلندگو به دستگاه تقویتی صوتی برای قدرت بیشتر.


Acoustic filter

صحافی مخصوص صدا برای بهتر عبوردادن بعضی از امواج


درد، گیجی و گاهی اوقات حالت تهوعی که بوسیله شنیدن صدای خیلی بلند و ناگهانی در انسان سبب می‌شود، حدود این حالت 120 است.


Acoustics

خاصیت صوت در یک فضای بسته


Activation

فعال کردن سطح فلز برای اینکه بتواند الکترونهای بیشتری صادر کند.


Active

شاخه‌ای از یک مدار یا قسمتی از یک دستگاه که محتوی یک مولد انرژی باشد


Active power

توان مفید الکتریکی که بر حسب وات سنجیده می‌شود.