واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 41
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Termination

اصطلاحی که برای سیمی که به تگ وصل شده باشد به کار می‌رود.


سیمی را به یک تگ منتهی نمودن.


حاصل بدست آمده از یک تقسیم.


Capacitor

وسیله‌ای است متشکل از دو صفحه هادی و قطعه‌ای عایق که بین دو صفحه قرار می‌گیرد و قادر است بار الکتریکی را در خود ذخیره نماید.


Capacitor electrolytic

ولتاژ این خازن تا 500 وات می‌رسد و دارای دو قطب مثبت و منفی است و در مدارهای فرکانس کم و تهیه قدرت استفاده می‌شود.


Electrolyte capacitor

خازنی که دارای قطبهای مثبت و منفی باشد.


Fixed capacitor

خازنی که نمی‌توان ظرفیت آن را تغییر داد.


Capacitor , ceramic

در فرکانسهای زیاد و متوسط به کار می رود، قطب ندارد و دارای ضریب حرارتی خوبی نیست.


Paper capacitor

نوعی از خازن که عایق آن از کاغذ است.


خازنی که برای متصل نمودن دو طبقه از یک مدار بکار می‌رود.


Capacitor variable

خازنی است که ظرفیت آن با حرکت صفحات آن تغییر می ‌کند.


Variable capacitor

خازنی که بتوان آن را به هر مقداری بین حداکثر و حداقل ظرفیتش تنظیم نمود.


Quiescent

!- غیر فعال.

2- بدون سیگنال ورودی.


برطرف کردن همه اطلاعات از یک ثبات یا حافظه کامپیوتر. گاهی اوقات با نوشتن یک صفر، تمام موقعیت‌های حافظه پاک می‌شود.


واحد انجام کار برای کامپیوتر.


عملیاتی که بر روی یک مدار بوجود می‌آید تا از جریان کار آن جلوگیری کند.


مسیر خروجی یک مدار یا دستگاه.


قدرت، جریان یا ولتاژی که از یک دستگاه یا مدار خارج می‌شود.


1- جریان تنظیم رژه از یک منبع ولتاژ بوسیله یک نیرو.

2- یک اتصال به زمین.


Line

1- سیمی که تلفن یک مشترک را به مرکز تلفن خودکار وصل می‌کند.

2- سیمی که یک مرکز تلفن را به مرکز دیگر وصل می‌کند.


Individual line

خطی که یک سرویس تلفنی را به طور مجزا برای استفاده یک مشترک تهیه می‌کند.


مسیری که یک مرکز خودکار را به مرکز کوچکتری متصل می‌نماید.


International line

ترکیب تمام قسمتهای مدارهای ملی و بین‌المللی ما بین مراکز ترمینالهای مخابراتی بین المللی.


Line , four-wire

یک مسیر انتقال دوطرفه که در دو مسیر و جهت جداگانه می‌باشند. اگر چنانچه هدف انتقال فرکانس صوتی باشد دو جفت سیم (چهارسیمه) مورد نیاز است.


1- ثبت اطلاعات در کامپیوتر شامل بخشی از حافظه است.

2- موقعیت، منطقه یا محل.


مسیری که یک مرکز اصلی را به مرکز دیگری مرتبط سازد.


ارتباط غیر مستقیم اجزائی از کامپیوتر که زیر نظارت مستقیم دستگاه هدایت مرکزی نیستند.


Artificial line

مدار نمونه یک خط انتقال انرژی که دارای همان مشخصات الکتریکی باشد.


لوله فلزی که در مرکز آن یک سیم روپوش دار برای انتقال جریانهای با فرکانس در رادیو و تلویزیون بکار می‌رود.