واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 22
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

وسیله‌ای که اطلاعات در آن ثبت و نگهداری شده و سپس از آن استخراج می‌شود.


بخش اصلی حافظه داخلی در کامپیوتر.


حافظه‌ای که می تواند مقادیر نسبتاً بزرگی از اطلاعات را ذخیره کرده و آن را تا زمانی که بوسیله سیستم جابجا نشده، به طور دائم نگهدارد..


External memory

حافظه‌ای به جز حافظه واحد مرکزی مانند نوار یا دیسک مغناطیسی که اطلاعات و برنامه‌ها را به صورت قابل اجرا در خود نگه داری می‌کنند.


حافظه اصلی که بدون واسطه قابل دسترسی است.


حافظه‌ای که در آن میله‌های قابل مغناطیس شدن به جای حلقه به کار رفته است.


حافظه یا واسطه دسترسی مستقیم.


بازگشت با حالت عادی دستگاه بدون کار.


یک ناحیه کوچک قابل تحرک مغناطیس شده که در تحت شرایط معینی در یک ورقه نازک کریستال سنگ مغناطیسی که مشابه یک IC ساخته می‌شود، تشکیل شده است چنین حبابهایی محل ذخیره بسیار متراکم دسترسی سریال برای بیت‌ها ایجاد می‌کند.


Full scale deflection

حداکثر مقدار اندازه‌گیری شده کمیتی که روی دستگاه اندازه‌گیر نشان داده می‌شود.


دستگاهی است جهت آشکار سازی سیگنالهای صوتی که ممکن است در جهت یک مدار چهار سیمه ارسال شود.


تغییر مکان نقطه نورانی روی صفحه تلویزیون به صورت موازی و از بالا به پایین می‌باشد. چنانچه در گیرنده تصویری به وجود آید، نقطه نورانی در حد فاصله بین خطوط قبلی، خطوط جدید خود را رسم می کنند که بدین عمل، حرکت جابجائی متقاطع گویند.


Accounting

1- یک اصطلاح اقتصادی است که در مورد اندازه‌گیری نتایج سازمانها و ادارات به کار می‌رود.

2- روش گزارش درآمدها و مخارج و نیز آمار تکمیل کارها.


1- یک اصطلاح اقتصادی است که در مورد اندازه‌گیری نتایج سازمان‌ها و ادارات به کار می‌رود.

2- روش گزارش درآمدها و مخارج و نیز آمار تکمیل کارها.


Sensivity

قابلیت تقویت سیگنالهای ضعیف در گیرنده‌ها و تقویت کننده‌ها . مقدار جریان یا ولتاژی که موجب حداکثر انحراف در عقربه‌ یک دستگاه اندازه‌گیر شود.


Receiver sensivity

ضعیف‌ترین سیگنالی که یک اثر خروجی قابل تشخیص در گیرنده تولید می‌کند.


Payroll

طرح مکانیزه کردن پرداخت حقوق و دستمزده کارکنان یک مؤسسه.


Abrasion resistance

قابلیت مقاومت پوشش سطح یک کابل یا سیم.


بیت کنترل، بیت همسنگ.


حوزه مغناطیسی در ماشینهای الکتریکی. یک دسته حروف یا علائمی که معرف یک نوع اطلاعات در کامپیوتر هستند.