واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

بخشی از کامپیوتر که از یک واحد عمل آوری مرکزی (CPU) و یک حافظه انبوه دسترسی اتفاقی تشکیل شده باشد.


Choke

القا کننده ، سیم پیچ با هسته آهنی.


1- سطح کلی صفحه تصویر که به وسیله شعاع کاتدی به صورت خطوط مقطع و پی در پی پیموده می‌شود.

2- یک اسکلت فلزی که در مرکز تلفن خودکار به کار برده می‌شود.