واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 35
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

بوجود آمدن نقص کلی یا جزئی در پوشش یا در اتصالات سیم هادی کابل.


Attraction

نیروئی که دو جرم هادی، دو بار الکتریکی مخالف، یا دو قطب مغناطیسی غیر همنام را بر یکدیگر وارد می‌کنند (قانون کولن).


1- قطعه‌ای ذغال گرافیت یا فلز که برای ایجاد اتصال بین دو قسمت متحرکت و ثابت یک وسیله الکتریکی بکار می رود.

2- کنتاکت متحرک برای از بین بردن الکتریسته‌ ساکن.


Integration

مرحله نهایی استفاده از کامپیوتر که در آن امور سازمان به صورت یک پارچه در می‌آید.


نقطه اتصال یک دسته کابل که از آنجا به نقاط دیگر پخش می‌شود.


جدا کردن نیرو از مدار یا از قسمتی از مدار.


پوشش و غلاف خارجی سیم یاکابل.


Decision table

شیوه‌ای برای نمایش درجه وابستگی بین چند عامل متغیر، تا آشکار شدن تغییر شرایط هر عنصر روی عناصر دیگر مسئله مشخص شود.


جدول حقیقت جهت یک بلوک ساختمانی دیجیتال باینری برای هر خروجی اطلاعات وضعیت را که از هر ترکیب وضعیت ها در ورودیهای اطلاعات نتیجه می شود نشان می دهد.


Function table

وضعیت الکتریکی خروجی را که از هر ترکیب وضعیت های الکتریکی در ورودیها نتیجه شده است نشان می‌دهد.


تازه کردن یک واحد ذخیره سازی دینامیک به معنای رساندن بار آن به سطح ولتاژ مطلوب است.


Absorption

افت انرژی بر روی مسیرهای بی‌سیم یا باسیم در اثر تبدیل شدن به حرارت و یا شکل‌های دیگری از انرژی


تخلیه الکتریکی همراه با انتشار نور. تخلیه الکتریکی در داخل لامپهای گازی همراه افت ولتاژی معادل پتانسیل ایوانیزاسیون گاز.


Current

میزان عبور و انتقال الکترونها


Antenna current

انتشار جریان در آنتن‌ها کاملاً مانند انتشار آن در خطوط انتقال انرژی الکتریکی است.


Anode-current

جریانی که بطرف آند لامپ الکترونی می‌رود یا از آن خارج می‌شود.


Ringing current

جریان متناوبی که بوسیله مرکز تلفن به انشعاب تلفن شونده فرستاده می‌شود.


Quiescent current

جریان دستگاه در حالی که هیچگونه سیگنالی وجود ندارد.


Alternating current

جریانی که از حیث شدت و از لحاظ جهت متناوباً تغییر می‌کند.


Current , alternating (AC)

یک جریان الکتریکی است که بطور مداوم مقدار آن تغییر می‌کند و جهت آن در هر پریود عوض می‌شود.


Rated current

حداکثر جریانی که یک دستگاه یا مدار الکتریکی می‌تواند بطور مداوم تحمل نماید.


Direct current (dc)

جریان الکتریکی که در جهت مستقیم عبور کند.


Current , direct (DC)

یک جریان الکتریکی است که تنها در یک جهت نقطه تقاطع عبور می کند.


Reverse current

جریانی که در هنگام معکوس کردن ولتاژ یک مدار ایجاد می گردد.


سیاه مطلق که بهترین جذب کننده و منتشر کننده تشعشعات است . عملاً روزنه کوچکی در بدنه یک حفره مسدود با دیوارهای کدر بوجود می‌آید دارای چنین خاصیتی است.


جعبه یا تابلوی توزیع برای انشعاب و اتصال موقتی مدارهای مختلف.


معمولاً اجزاء و تجهیزات الکترونی نظامی و صنعتی در جعبه‌های سیاه رنگی کار گذاشته و حفاظت می‌شود.


جعبه فلزی که محل اتصال کابلها را محافظت می‌کند.