واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

ثبت کلیه انتشارات و پیامهای یک فرستنده رادیوئی که قانوناً اجباری است.