واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 80
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

فاصله زمانی بین ورود یک پالس و پالس مشابه بعدی


عقب ماندگی از لحاظ زاویه فاز.


در لوازم سوئیچینگ اتوماتیک نظیر خط و غیره تأخیری ظاهر می‌شود که چنانچه مدت زمان این تأخیر از 1/5% ثانیه تجاوز ننماید قابل قبول است.


وسیله‌ای برای تبدیل تغییرات فیزیکی به صورت اعداد.


ایجاد تغییرات شیمیائی بوسیله عبور دادن جریان از داخل یک الکترولیت.


Excitation

1- جریانی جهت انرژی دادن به میدان سیم پیچ یک ژنراتور.

2- سیگنال اعمال شده به یک تقویت کننده یا فرستنده آنتن.


کم شدن اختلاف سطح اولیه در دامنه.


Accepted interference

مقدار تداخلی که اشکالی را بوجود نمی‌آورد.


عیبی در سیستم تلفن که باعث تداخل مکالمات تعدادی مشترک می‌گردد.


یک وسیله نیمه هادی که می‌تواند موجب تقویت شود.


وسیله‌ای الکترومغناطیسی بدون قطعات متحرک که بوسیله آن ولتاژ متناوب را می‌توان از یک مقدار دیگر تغییر داد.


دستگاهی است برای تبدیل سیستم دو سیمی به چهارسیمی یا بالعکس.


ترانکی است برای ضبط بعد از برقراری مکالمه.


اتلاف ذخیره الکتریکی باطری براثر بدی وضع عایقها یا خرابی صفحات آن.


Sequence

ترتیب عمل نمودن یا آزاد شدن قراردادن یک مجموعه از عناصر اطلاعاتی در یک نظم معین برحسب یک فیلد که مشخص کننده هر یک از آن عناصر باشد.


Contact sequence

ترتیبی که اتصالات را قطع یا وصل می‌کند.


Assembly

گروهی از قطعات الکترونیکی که برای عملیات خاص مونتاژ می‌شود.


1- آزمایش مقدماتی یک برنامه از نظر جمله بندی و منطق.

2- تهیه برنامه اصلی به زبان ماشین از روی برنامه اولیه که بصورت اشاره‌ای نوشته شده .

3- برگردان برنامه از حالت مبداء به حالت مقصد.


وسیله اتصال یک مدار یا ماشین الکتریکی به یک نقطه.


دستگاهی است همراه یک سیستم کامپیوتر برای اطلاعات ورودی و خروجی و حتی این ترمینالها می‌تواند در موقعیت جدا از کامپیوتر قرار گیرد نظیر تله تایپ،‌ نوار مغناطیسی.


یک ترمینال کامپیوتر با صفحه‌ای شبیه گیرنده تلویزیون همراه با یک کی‌بورد.


بنام تریستور ولتاژ متناوب هم گفته می‌شود که از دو تریستور که موازی و معکوس بسته شده‌اند ساخته شده‌ که گیت‌های هر دو یکی است.


اتصال دو نقطه بوسیله یک سیم.


Diagnose

پیدا کردن عیب و نقص در دستگاه


تصویر انتقال محتویات بخشی از حافظه در بخش دیگر حافظه یا روی یک واسطه.