واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 11
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

یک نوع واسطه مغناطیسی که اطلاعات در آن روی باریکه کوچکی از جنس پلاستیک با ذرات قابل مغناطیسی شدن ثبت می شود.


واحد طول انگلیسی برابر با سی و شش اینچ یا 14 گره


Unidirectional

دریافت یا تشعشع امواج الکترومغناطیسی است و تنها در یک جهت عبور می‌‌کند.


Integration

مرحله نهایی استفاده از کامپیوتر که در آن امور سازمان به صورت یک پارچه در می‌آید.


Monolithic

مدارهای یکپارچه کامپیوتر.


دستگاهی که برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم به کار می‌رود.


یک سو سازی که فقط نیم سیکل از هر سیکل جریان متناوب را به صورت جریان مستقیم منتقل می کند.


Rectification

تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم.


دستگاه یکسو کننده‌ای که دارای چند سطح باشد و لااقل یکی از سطوح آن فلزی باشد.


استفاده از هر دو نیم موج (مثبت و منفی) در یکسو کننده‌ها.


یک یا گروهی از اتمها که بطور الکتریکی شارژ شده باشد.