واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 21
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Conductor

هر جسمی نظیر سیم یا کابل که جریان الکتریکی را به آسانی از خودش عبور می‌دهد.


هرجسمی که جریان الکتریسیته به آسانی از آن عبور کند.


در مصارف الکتریکی یک ولتاژ متناوب یا جریانی که فرکانس آن چندین برابر مجموع فرکانسهای اصلی است. سومین هارمونیک از 20 هرتز، 60 هرتز است پنجمین هارمونیک 100 هرتز، 500 هرتز است.


1- واحد اندوکتانس.

2- واحد ضریب القائی : شامل ضریب القائی یک سیم پیچ یک هانری است، موقعی که یک آمپر جریان در یک ثانیه در طول سیم، یک ولت ولتاژ تولید می‌کند.


ساخته شدن وسیله‌ای از چندین قطعه مختلف نظیر سیم پیچ هایبرید که خود از ترکیب چند سیم پیچ بوجود آمده است.


یک واحد اساسی اطلاعات یا یک واحد اساسی در حافظه که برای ثبت اطلاعات به کار می‌رود.


حرکت ذرات باردار به طرف قطب مخالف.


هدایت ظاهری الکتریکی یک مدار در جریان متناوب و عکس امپدانس (مقاومت ظاهری) است.


Mutual conductance

نسبت تغییر جریان آند لامپ الکترونی به تغییر پتانسیل شبکه که باعث آن شده است.


1- قابی از آهن که سیم پیچ‌های مسی روی آن پیچیده شده .

2- حلقه قابل مغناطیس شدن از جنس آهن.


Nucleus

ناحیه مرکزی اتم که شامل پروتون و نوترون است.


درواقع سیم‌پیچی است که در مدار مغناطیسی آن مواد مغناطیس وجود ندارد.


Synchronous

بدو یا چند چیز که توسط سیگنال ساعت مشترک بطور همزمان در یک سیستم اتفاق می‌افتد اطلاق می‌شود. سنکرون نام مدار همزمان با چرخش زمین است.


Data transmission synchronous

انتقال اطلاعاتی که در آن فاصله عناصر سیگنالی تنظیم شده است زیرا گیرنده دستگاه باید با زمان ورود و دریافت علائم همزمان باشد.


بدین معنی که زمان گرفتن عکس توسط دوربین را با زمان حرکت و جابجائی نقطه نورانی لامپ تصویر تلویزیون یکنواخت و هماهنگ نمایند.


Parity checking

ایجاد موازنه بین عناصر مغناطیسی به منظور وارسی صحت ثبت یک کاراکتر.


Inphase

دو موج که دارای فرکانس مساوی هستند و تغییرات دامنه آنها همزمان و در یک جهت است.


Ambient noise (Room noise)

همهمه‌ای که در یک اطاق یا مکانهای دیگر وجود دارد و مقدار قدر مطلق آن را می توان بدست آورد. اصطلاح اطاق همهمه مربوط به ایستگاه تلفن می‌باشد.


صداهای پارازیت با فرکانس کم که غالباً بعلت تغییر جهت مغناطیس در آهن ترانسفورماتورها و ماشین‌های الکتریکی یا ضربانهای جریان یکسو شده در رادیو تولید می‌شود.