واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 43
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

واحد فشار الکتروموتور که یک وات برابر با مقدار نیرویی است که یک آمپر جریان را از یک اهم مقاومت عبور می‌دهد.


Voltmeter

دستگاهی است برای اندازه‌گیری ولتاژ برحسب ولت.


Voltmeter

دستگاهی است برای اندازه‌گیری ولتاژ برحسب ولت.


Volt/ Ohm/ Milliammeter

یک دستگاه اندازه‌گیری برای استفاده از چند مقیاس اندازه‌گیری که می‌تواند مقادیر ولتاژ، جریان و مقاومت را اندازه‌گیری کند.


Voltage

فشار الکتریکی بین دو نقطه است که جهت عبور جریان در مداری بین دو نقطه می باشد.


Anode voltage

اختلاف پتانسیل بین آند و کاتد لامپ الکترونی.


Electrode voltage

ولتاژی است ما بین یک الکترود و یک کاتد.


Reverse voltage

در مقایسه در ولتاژ منظور ولتاژی است که جریان کمتری را تولید می‌کند.


Brain voltage

ولتاژی که به وسیله مغز انسان تولید می‌شود و دارای دامنه‌ای بین 10 تا 60 میکرو ولت و فرکانس 1 تا 60 سیکل در ثانیه است.


Efficiency voltage

نسبت ولتاژ متوسطی است در خلال دشارژ به ولتاژ متوسط در خلال شارژ.


حمل سیگنالهای الکتریکی بصورت تصویر.