واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 51
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Interference

نفوذ انرژی نامطلوب از یک منبع خارجی به یک مدار الکتریکی.


امواج یا سیگنالهای خارجی و ناخواسته.


شامل صداهای زائد الکتریکی است. هر سیگنالی که وجودش انتظار نرود که می تواند توسط امواج رادیوئی یا حوزه‌های الکتریکی یا مغناطیسی تولید شود.


برطرف کردن همه اطلاعات از یک ثبات یا حافظه کامپیوتر. گاهی اوقات با نوشتن یک صفر، تمام موقعیت‌های حافظه پاک می‌شود.


1- وقتی که دستگاه به حالت اولیه بدون کار برگردد.

2- برداشتن دیتا و برگرداندن تمام مدار بندی به حالت اولیه که معمولاً «0» است.


یک موج تغییر شکل یافته یا غلط.


متصدی ماشین منگنه،‌اپراتور ماشین منگنه.


برنامه یا سیستمی که طوری طراحی می‌شود تا به آسانی قابل توسعه باشد.


1- آن قسمت از ترانزیستور که امیتر و کلکتور را از هم جدا می‌کند.

2- پایه عایق لامپ الکترونی که سر الکترودها از آن خارج شده است. یکی از الکترودهای ترانزیستور پیوندی بین دهنده و جمع کننده که سیگنال به آن داده می‌شود.


یک مقاومت متغیر با ترمینال که معمولاً برای ارسال یک ولتاژ (پتانسیل) با دست در حدی بین ولتاژ تغذیه شده به دو ترمینال اصلی این وسیله تغییر داده می‌‌شود.


Diffusion

انتشار یا گسترش یک موج، مانند موج صوتی.


دستگاهی که تعیین می کند کدام گروه از لوازم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


قسمتی از یک وسیله الکتریکی که جریان الکتریکی را به قسمتهای مختلف یک مدار می رساند.


لوازمی که دریافت مکالمات ورودی یک گروه ترانک را بطور متوالی پخش می‌نمایند.


Hall - effect

هر گاه از یک ورقه نازک فلزی جریانی در امتداد طول آن بگذرد و در میدان مغناطیسی عمود بر سطح خود قرار گیرد، نیروی محرکه‌ای عرضی در جهت عمود بر امتدادهای جریان و میدان در آن بوجود می‌آید.


براساس این پدیده اجسام مغناطیسی براثر حرکت دورانی بسیار سریع و بدون کمک یک حفره مغناطیسی، خاصیت آهن ربائی پیدا می‌کند.


Joule effect

گرم شدن جسم هادی براثر مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی


Ballistic

هر وسیله‌ای که با نیروی پرتابی بحرکت درآید (مانند موشک).


ذره‌ای در هسته اتم که دارای بار الکتریکی مثبت است.


وسیله‌ای در ماشین منگنه برای انتقال کارت از یک ستون به چند ستون بعدی وقتی لازم نیست ستونهای میانی کارت منگنه شود.


این اصطلاح عموماً در مورد اجرای یک عمل به وسیله کامپیوتر به کار می‌رود.


Scientific data processing

کامپیوترهای علمی که برای این نوع پرورش اطلاعات به کار می روند غالباً قدرت محاسباتی زیاد و قدرت جذب اطلاعات کم دارند.


هر نوع ماشینی که در هر سطحی برای پرورش اطلاعات به کار می رود.


مجموعه کاملی از رکوردهای اطلاعات مربوط به هم که روی یک یا چند واسطه ثبت شده باشد.


مجموعه کاملی از رکوردهای مربوط به اطلاعات اصلی یک پرونده که روی یک واسطه ثبت شده است.


واسطه‌ای که روی آن اطلاعات مربوط به تغییرات ثبت شده است.