واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 50
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Dopant - doping

ماده‌ای که به یک ماده نیمه هادی اضافه شده تا آن را نوع ـ P یا N بنماید، و اضافه کردن این ماده، ناخالص کردن نام دارد.


مدار تلفنی است که می‌تواند به آسانی ناپایدار و متغیر شود.


Undefined

رکوردهای نامشخصی که از نظر اندازه و گروه مشخص نشده باشند.


مداری که در مقابل فرکانسهای معینی به حالت رزونانس در نمی‌آید.


Neper

1- لگاریتم طبیعی نسبت دو ولتاژ یا جریان.

2- واحدی است نظیر دسی بل بر پایه لگاریتم یک نپر مساوی با 8/686 دسی بل است.


ابزاری است که برای نخ‌بندی کابلها بکار می‌رود.


مجموعه دستورالعمل‌ها و برنامه‌های کار کامپیوتر، در مقابل سخت افزار که سیستم بطور فیزیکی از آن ساخته شده است.


1- اتصالات یک سوئیچ یا رله در حالت اولیه (موقعیت آزاد).

2- شامل یک خط آزاد یا مدار آزاد نیز می شود..


تعداد متوسط بیت‌ها، کاراکترها در یک واحد زمان در سیستم انتقال اطلاعات.


نسبت بین دوره‌های سیم پیچ اولیه و ثانویه یک ترانسفورمر.


نمایش دادن اطلاعات بصورت بصری.


یک نقطه مغناطیسی در پایان هر رکورد وقتی که رکوردها تشکیل یک گروه می‌دهند.


کاراکتری که بین رکوردهای برچسب و رکوردهای واقعی اطلاعات روی نوار مغناطیسی برای متمایز کردن آنها ثبت می‌شود.


Home address

نشانی یک شیار یا یک استوانه فرضی در دیسک مغناطیسی.


Diffusion

انتشار یا گسترش یک موج، مانند موج صوتی.


Diffusion

انتشار یا گسترش یک موج، مانند موج صوتی.


Silver

عنصری فلزی، این فلز هادی بسیار خوبی است و غالباً برای اتصالات رله‌ها بکار می‌رود.


نقشه یک دستگاه یا مدار که مسیر سیم کشی بین اجزاء را مشخص می‌‌کند.


Distribution point

نقطه‌ای که یک کابل اصلی به چند نقطه فرعی وصل می‌گردد.


Reflective spot

نقطه بارگیری، یک علامت مغناطیسی روی نوار مغناطیسی برای متمایز کردن قسمت اصلی از قسمت اضافی.


نقطه انعکاس. علامتی در آغاز یا پایان نوار مغناطیسی کامپیوتر که قسمت اضافی نوار را از قسمت اصلی متمایز می‌سازد.


قسمتی از مدارکه متضمن تقویت کننده‌هایی است (دارای بهره‌هایی درد و جهت انتقال) و در شرایط مخصوص ختم می‌گردد.


نقطه‌ای که نیرو را به چند نقطه دیگر می‌دهد.


نگاهداشتن دستگاهی که در حال کار کردن است.


مدار مخصوصی است در سیستم‌های تلفن که بوسیله آن می‌توان یک مکالمه راه دور را بر روی خط نگه داشت و با اپراتور یا انشعاب داخلی دیگری تماس گرفت.


Display

نمایش دادن اطلاعات بصورت بصری.


ترتیب انجام عمل وسیله علامتها یا اشکال هندسی معین اگر این ترسیم مربوط به نمایش مراحل اجرایی یک سیستم باشد آن را سیستم فلوچارت نامند و اگر مربوط به مراحل اجرائی منطقی دستورالعمل باشد پروگرام چارت (برنامه چارت) نام دارد.