واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 214
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

در اثر شلوغی در قسمتهای لوازم سوئیچینگ اتوماتیک بایستی صبر کرد تا خط آزاد شود که این تأخیر تا 1/5% قابل قبلو است که در ساعات شلوغی تا 3 ثانیه هم می‌رسد.

برقراری ارتباطی است که قبل از دریافت پاسخ، تلفن‌کننده ارتباط را قطع می‌کند.

Assistance call

ارتباط با یک اپراتور برای کمک گرفتن در برقراری یک مکالمه

در هر پایه عددنویسی هرگاه مجموع دو عدد برابر قوه صحیحی از پایه آن عدد باشد هر یک از آن دو عدد را متمم دیگری می‌نامند.

برابر با یک میلیون 106.

یک حافظه یا دستگاه ضبط است که اطلاعات را برای استفاده آینده ذخیره می‌کند.

Power supply

هرگونه روشی برای تهیه و تأمین نیرو در یک مدار.

علمی که اصول عقلی ساختمان کامپیوتر یا برنامه را مورد بحث قرار می‌دهد.

Positive logic

در مدارهای دیجیتال باینری الکترونیکی به معنای تصمیمی است که از دو طرح ولتاژ، سطح بالاتر مثبت‌تر، معرف یک و سطح پایین‌تر منفی‌تر، معرف صفر است.

Negative logic

در مدارهای دیجیتالی باینری الکترونیکی به معنای تصمیمی است که از دو سطح ولتاژ آنکه منفی‌‌تر است معرف عدد یک و آنکه کمتر منفی است معرف عدد صفر باشد.

1- در یک کامپیوتر بخشی از یک خانه حافظه یا بخشی از شیارهای نوار است که به کمک آنها کاراکترهای غیر رقمی ثبت می شود.

2- بخشی از حافظه که برای انجام عمل معینی پیش بینی شده است.

روش باز (نافشرده) برای ثبت اطلاعات.

یک واحد جغرافیائی که برای سرویس تلفنی در نظر گرفته می‌شود نظیر یک شهر، بخش یا روستا و غیره.

Logical

اصولی منطبق با اصل عقل و منطق.

قسمتی از آنتن که وضع میدان الکتریکی را به نفع قدرت هدایت آنتن تغییر می‌دهد که در آنتنهای گیرنده باعث افزایش بهره آنتن و جلوگیری از تداخل امواج می‌شود.

Negative

نقطه‌ای که در یک مدار الکتریکی جریان بطرف آن جاری می‌شود و طرف مقابل قطب مثبت است.

Engineer communication

مهندس برقی که در طراحی و عملیات و نگهداری مدارهای ارتباطی و یا لوازم و سیستم‌های مخابراتی با سیم و بدون سیم متخصص می شود.

شعبه‌ای از مهندسی برق که در اصول الکترونیک و حل مسائل عملی رشته مربوطه بحث می‌کند.

رشته‌ای از تکنولوژی ارتباطات است که در تعیین حداقل کمیت لوازم و ترانکها و غیره در شبکه‌های مخابراتی بحث می‌‌کند.

Parallel

تعداد دو سیم یا بیشتر وقتی در حالت موازی قرار دارند و جریانی که در مدار وجود دارد بین آنها تقسیم می‌شود.

دستگاهی که انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می کند.

Surge

هجوم ناگهانی الکتریسیته در یک هادی.

نوسانات بر روی یک ولتاژ الکتریکی یا یک جریان.

قسمتی از امواج که از فضای اطراف زمین خارج می‌شوند.

Waveguide

یک لوله فلزی تو خالی که سطح مقطع آن بصورت مستطیل و یا بیضی ساخته می‌شود و قادر است انرژی فرکانس رادیوئی را از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل کند.

موج ناقل تضعیف کننده.

موجی که در فاصله بین دو پیام یا دو سیگنال حامل اطلاعات در تلگرافهای رادیوئی فرستاده می‌شود.

موجی که منحنی نمایش آن برحسب زمان، متناسب با تغییرات سینوس یک زاویه است.

موج حاصل از تغییر ولتاژ مغز انسان که شکل آن در اشخاص و شرایط مختلف تغییر می کند.