واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 214
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Printed circuit

مداری که قطعات آن روی عایقی نصب شده و اتصالات بین آنها را خطوط مسی که روی صفحه عایق چاپ شده است تشکیل می‌دهد.

مداری است که جهت انتقال دو مسیر یک طرفه استفاده می‌شود.

مداری دو جهتی با دو مسیر برای عبور جریان، این مدار طوری طرح شده که جریان از یک مسیر و در یک جهت فرستاده می‌شود و در مسیر دیگر در جهت مخالف 

Circuit two-wire

یک مدار متالیکی است با استفاده از دو سیم زیرزمینی.

مداری که تحت شرایط معینی از یک حالت پایدار به حالت دیگری در می‌آید.

Ringing circuit

قسمتی از یک مدار که جریان زنگ را کنترل و به انشعاب تلفن شونده ارسال می دارد.

Clock circuit

مداری است که بطور دقیق از پالسهای زمانی در کنترل کردن و هم زمان نمودن سایر مدارها استفاده می‌کند.

مدار سه شاخه‌ای که به شکل T بهم وصل شده‌اند.

Switching circuit

مدار الکتریکی یا الکترونیکی که خروجی آن در وضعیتهای الکتریکی معین است، بجای اینکه در یک ردیف وسیع تغییر کند.

Circuit metallic

مداری است که تماماً با سیم است، نه از طریق زمین یا از طریق کاریر و نه از طریق سیستم‌های رادیوئی.

Balanced circuit

مداری که ولتاژ یا جریان در تمام شاخه‌های آن برابر باشد.

مداری که از عملیات مضر نظیر پارازیت یا سیگنالهای ناخواسته جلوگیری می‌کند.

Compound circuit

مداری که دارای بیش از یک منبع ولتاژ و بیش از یک شاخه مصرف کننده جریان باشد. 

گروه چهارسیم ترکیب شده از دو جفت سیم تابیده.

Equivalent circuit

مدار ساده‌ای که از نظر الکتریکی معادل یک مدار پیچیده تر باشد.

مدار دو سیمه‌ای است که دو طرف آن از نظر الکتریکی با هم یکسان نیستند.

Noise circuit

کل نویز الکتریکی بر روی یک مدار تلفن در نتیجه نیروی القاء ، نویزباتری، اتصال نویز، تهییج نویز، نویز ترمینال، نویز ساکن.

Elementary circuits

شرایطی که باید وجود داشته باشد تا اطلاعات صحیح و اساسی از کامپیوتر دریافت شود.

Continuity

حالت مدار بسته‌ای که در آن جریان می‌تواند بطور مداوم عبور کند.

مسیر ورودی یک دستگاه یا مدار.

Format

1- طرح و ترتیب قرار گرفتن فیلدهای اطلاعات در روی کارت منگنه یا نوار مغناطیسی یا کاغذ چاپ.

2- طرح ثبت اطلاعات در روی واسطه‌ها یا در حافظه از نظر چگونگی روش ثبت.

مدول یک شمارشگر تعداد وضعیتهایی است که قبل از برگشتن به وضعیت اولیه می‌شمارد این کلمه وقتی به صورت یک پیشوند به کار می‌رود به صورت modulo نوشته می شود.

مدولاتوری که در آن از لامپ بصورت پوش ـ پول استفاده شده، بطوری که مدولاسیون در هر دو سمت موج حامل صورت می گیرد.

1- تغییر مشخصات یک موج بطوری که مشخصات یک موج دیگر نیز در آن گنجانده شود. مدولاسیون با تغییر دامنه، فرکانس، یا فاز موج حامل میسر است.

2- کنترل کردن خصوصیت معینی از الکتریسیته بطوری که اطلاعات را به صورت آنالوگ ارسال دارد.

Modulation amplitude

یک نوع مدولاسیونی که در فرکانس، ثابت ولی دامنه، تغییر می‌کند.

Amplitude modulation

ترکیب دو موج از راه تغییر دامنه، موج حامل، سینوسی و دارای فرکانس زیاد بوده و دامنه آن متناسب با موج یا سیگنال دیگر تغییر می‌کند.

Modulation , phase

در این نوع مدولاسیون بجای پارامترهای دامنه و فرکانس، پارامتر زاویه تغییر می کند.

Modulation , frequency

عکس مدولاسیون دامنه است بدین معنی که در این نوع مدولاسیون دامنه ثابت است ولی فرکانس، تغییر می‌کند.