واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 214
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Driver

1- مداری که ورودی برای مداری را با قدرت زیاد تهیه می‌کند.

2- مداری که سیگنال دیجیتال را با قدرت کافی برای راندن چیزی غیر از چند گیت مجاور از قبیل هسته‌های مغناطیسی در حافظه ایجاد می‌کند.


Exciter

1- ژنراتور کوچکی جهت بوجود آوردن میدان جریانی برای یک مولد جریان متناوب.

2- نوسان ساز فرکانس رادیوئی جهت تهیه سیگنال کاربر فرستنده رادیوئی.


یک ترمینال کابل است که تمام جفتهای کابلی به آنجا ختم می‌شود.


Cable chamber

کابل زیرزمینی که از آنجا کابلها وارد مرکز تلفن خودکار می‌شوند.


وسیله اتصال یک مدار یا ماشین الکتریکی به یک نقطه.


محل ثبت اطلاعات روی دیسک مغناطیسی (در مقابل محلهایی که برای ثبت فهرستها و نشانی‌ها به کار می‌رود.)


در رسم منحنی‌های مختلف و غیره استفاده می‌شود.


Peripheral

در سیستم کامپیوتر، واحدها یا دستگاه محیطی، آنهایی هستند که خارج از چارچوب اصلی باشند. واحدهای دیسک، نوار، چاپ کننده‌ها،‌ترمینالهای کی بورد و غیره از این جمله‌اند.


Line communication

ارتباطاتی که از طریق کابل یا سیم انجام می‌گیرد.


Stacker

محل قرارگرفتن کارتهای منگنه کامپیوتر پس از خوانده شدن.


ثبت کلیه انتشارات و پیامهای یک فرستنده رادیوئی که قانوناً اجباری است.


Circuit

یک مسیر الکتریکی کامل بین ترمینالها در ارتباطات و عناصر مدار در یک شبکه که عبارتند از مقاومتها، خازنها، بوبین‌ها، نیمه هادیها و غیره که یک عمل مشخصی را انجام می‌دهند.


Analyzer, Circuit

به دستگاههای اندازه‌گیری و مدارهای اندازه‌گیری در یک سیگنال گویند که در آن تغییرات جریان و ولتاژ نیز در نظر گرفته می‌شود.


مدار تلفنی بین مراکز تلفن محلی که در ساختمانهای مختلف نصب شده، تمام مدارهای اتصال یکطرفه هستند. بنابراین دو دسته مدار باید در بین مراکز وجود داشته باشند که هر کدام در یک جهت باشند.


مداری مابین دو مرکز تلفن محلی.


مدارهای ارتباطی که جهت ارتباطات صوتی دیتا (مخصوصاً اطلاعات کامپیوتر) به صورت اجاره در اختیار استفاده کننده قرار می‌گیرد.


مسیر جریان در سیم پیچی قسمت گردنده ماشین‌ها از یک جارو تا جاروی دیگر.


Open circuit

مداری که مسیر بسته‌ای برای جریان ایجاد نمی‌کند.


Beta circuit

مداری که قسمتی از انرژی خروجی یک تقویت کننده را به قسمت ورودی آن بر می گرداند؛ مدار فید بک.


مداری که دارای یک هادی ما بین دو نقطه است و توسط زمین، آن دو نقطه به یکدیگر مرتبط می‌شوند.


Circuit closed

یک مدار الکتریکی کامل. پخش برنامه مداری بصورت صوتی یا تصویری نه بصورت پخش عمومی نامحدود بلکه در یک حوزه محدود.


Closed circuit

مسیری که جریان الکتریکی بتواند از آن بدون هیچگونه توقفی عبور کند.


مداری با دو نیروی محرکه یادو جریان متناوب با اختلاف فاز 90 درجه الکتریکی .