واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 14
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

وسیله‌ای که برای نشان دادن و یا اندازه‌گیری مقادیر کم جریان بکار می‌رود.


اسکلت فلزی برای توزیع و نگهداری کابلها در مرکز تلفن.


1- آزمایش مقدماتی یک برنامه از نظر جمله بندی و منطق.

2- تهیه برنامه اصلی به زبان ماشین از روی برنامه اولیه که بصورت اشاره‌ای نوشته شده .

3- برگردان برنامه از حالت مبداء به حالت مقصد.


Gramme

واحد اندازه‌گیری کشش و فشار اتصال.


قطعه گرم کننده الکتریکی در مرکز دستگاه که جریان متناوب جهت گرم کردن را می توان از آن عبور داد.


تاریخ و زمان پرکردن پیغام که برحسب شش عدد و یک حرف بیان می‌شود. که اولین دو عدد مشخصه روز، و دومین دو عدد،‌ ساعت از 24 ساعت شبانه‌روزی، و آخرین دو عدد، دقیقه است و حرف، نشان دهنده موقعیت زمانی نظیر پیش از ظهر یا بعد از ظهر است.


Artificial ear

وسیله‌ای برای آزمایش و تعیین حساسیت سمعکها، با مقایسه با قدرت شنوائی گوش سالم و طبیعی


Earphone

یک دستگاه الکتروآکوستیکی است که موجهای الکتریکی را به امواج صوتی تبدیل می‌کند.


قسمتی از دستگاه تلفن که کپسولهای گیرنده و فرستنده در داخل آن قرار دارند.


Exclusive - or gate

وسیله یا مداری با دو ورودی اطلاعات دیجیتال باینری و یک خروجی.


شامل چندین ورودی با یک خروجی منفرد بطوری که وقتی تمام ورودیها صفر باشند خروجی یک خواهد بود.