واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 105
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Numeric control

کنترل عددی، کنترل عملکردهای یک سیستم به کمک کامپیوترهای رقمی.


روش یا وسیله‌ای برای بازرسی سخت افزار در مورد انتقال و اجرای اطلاعات و برنامه‌ها در داخل ماشین مانند کنترل همسنگ رسی.


مداری است که فرکانس را در یک اسیلیتور در حد مشخصی ثابت نگه می‌دارد، نظیر یک گیرنده رادیوئی.


اجزاء یک سیستم برنامه‌ریزی شده که دستورالعمل‌های ذخیره شده را انتخاب نموده، آنها را تعبیر کرده و سیگنالهای کنترل را به قسمتهای دیگر سیستم می‌فرستد.


یکی از مشخصات گیرنده‌های رادیوئی که می‌بایست فرکانس میانی و تقویت کننده‌های خروجی توسط کنترل گین اتوماتیک ثابت نگه داشته شوند. 


حلقه فلزی که روی هسته یک رله قرار می‌گیرد که درعمل آن تأخیر ایجاد نماید.


Operator's console

میز کنترلی که برای برقراری ارتباط ها بکار می‌رود.


بعنوان محافظی برای لایه‌های کابل استفاده می‌شود.


هنگامیکه یک مشترک تلفنی بتواند با چند مشترک دیگر در یک زمان صحبت کند.


مرتبط کردن دو مدار یا بیشتر بطریقی که نیرو از یک مدار به مدارهای دیگر منتقل گردد.


مدار یا وسیله‌‌ای که یک مدار را به مدار دیگر مرتبط می‌سازد.


با استفاده از حرارت قوس الکتریکی برای ذوب فلزات یا اجسام دیر گداز، کوره‌های مخصوص ساخته شده است.


الکترودی است در یک ترانزیستور که از طریق آن جریان ترانزیستور خارج می‌شود (یکی از سه پایه ترانزیستور). 


برابر با هزار وات