واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 105
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Extractor

ابزار مخصوصی که برای خارج کردن قطعات به کار می‌رود.


قسمتی از سیم‌پیچی آرمیچر که یک کلاف را تشکیل می‌دهد.


Calcium (Ca)

عنصری فلزی سفید رنگ با عدد اتمی 21. در ساختمان لامپهای کاتدی و به عنوان جذب کننده گازهای باقی مانده در لامپهای الکترونی به کار می رود.


یک واحد اساسی اطلاعات یا یک واحد اساسی در حافظه که برای ثبت اطلاعات به کار می‌رود.


Keying , frequency-shift

انتقال اطلاعات کد شده توسط تغییر فرکانس کاریر با استفاده از یک مقدار کم فرکانس . 


اطلاعات دیجیتالی کدبندی شده با فازهای مختلف از عناصر سیگنالی که دارای دامنه و فرکانس ثابت می باشند.


سوئیچ منفرد یک قطبی که توسط دست به صورت کدهای نقطه و خط تیره (ــ) تلگرافی را ارسال دارد.


Circuit breaker

وسیله‌ای که مداری را در اثر نقص، قطع و یا وصل می‌کند.


Two pole switch

کلیدی که دو سیم را از یک یا دو مدار الکتریکی قطع و وصل می‌کند.


Selector switch

کلیدی که بوسیله آن می‌توان بطور دستی یا اتوماتیک یک یا چند مدار را قطع و وصل نمود.


Key-pulsing signal

یک سیگنالینگ چند فرکانسی کلید شده توسط اپراتور که برای دریافت اعداد از دستگاه‌های دور استفاده می‌شود.


عمل استفاده از کلید ـ اتصال بوسیله کلید.


یکی از کلیدهای همراه با هر مدار سیم سوئیچ برد می باشد که توسط اپراتور جهت وصل دستگاه تلفن به سیم مدار استفاده می‌شود.


نام عمومی برای لامپهای الکترونی UHF.


Optimization

1- مرحله کمال در استفاده ازکامپیوتر.

2- طرح و تنظیم یک سیستم یا برنامه به قسمی که دارای حداکثر کارایی باشد.


Compressor

دستگاهی است الکتریکی که جهت تغییرات حجم یک سیگنال از آن استفاده می‌شود.


وسیله‌ای استوانه‌ای متشکل از تعدادی هادی که از یکدیگر عایق شده‌اند.


International telephone and telegraph consulative committee (CCITT)

یکی از چهارارگان ثابت اتحادیه ارتباطات راه دور وابسته به سازمان ملل است که در رابطه با قوانین و مشخصات فنی تلگراف و تلفن فعالیت می کند.


عناصر هادی که با عمل آنها یک مدار تکمیل می‌شود.


نوعی کنترل در برنامه تصحیح اشتباهات کامپیوتری است که طی آن محتوای فیلدها مورد ارزیابی منطقی قرار می‌گیرد.


وسیله تنظیم میزان تقویت فرکانسهای صوتی معین


Production control

طرح مکانیزه کردن کنترل تولید.


دستگاهی است که سطح خروجی یک گیرنده رادیوئی یا تقویت کننده را حتی زمانی که ولتاژ ورودی تغییر می‌کند ثابت نگه می‌دارد.