واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 29
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Frame

1- سطح کلی صفحه تصویر که به وسیله شعاع کاتدی به صورت خطوط مقطع و پی در پی پیموده می‌شود.

2- یک اسکلت فلزی که در مرکز تلفن خودکار به کار برده می‌شود.


Distribution frame

اسکلت فلزی که جهت انتقال سیمها به نقاط مختلف بکار می‌رود.


Main distribution frame

اسکلتی فلزی که سیمهای تلفن مشترکین را به مرکز تلفن وصل می‌نماید.


Intermediate distribution frame

قابی که کابلهای دستگاه‌ها را به آن وصل می‌کنند.


یک قاب فلزی در مرکز تلفن حاوی دستگاههایی که تمام سیگنالها، تنها و علائم اخطاری مرکز را کنترل می‌کند.


E=I.R  که در آن  ولتاژ = E   جریان = I   مقاومت = R

 


رابطه‌ای که شدت میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان از یک سیم را در اطراف آن تعیین می‌کند بنام قانون آمپر نیز معروف است.


گرمای حاصل از عبور جریان در یک مدار با مجذور شدت جریان متناسب است.


میزان انجام کار یا انتقال انرژی در واحد زمان،‌قدرت الکتریکی برحسب وات اندازه‌گیری می شود.


تولید یک میدان در اطراف جریانهای الکتریکی یا مغناطیسی


Apparent power

توان ظاهری یا حاصل ضرب شدت جریان در نیروی محرک متناوب بر حسب ولت ـ آمپر.


استوانه چوبی که بر روی آن کابل را پیچیده و نگاهداری می‌کنند.


1- قطب مغناطیسی.

2- هر یک از الکترودهای یک پیل.


Double - pole

کلید یا فیوز کنتاکتها که بطور همزمان در دو طرف یک مدار باز و بسته می‌شود.


معمولاً به قطب شمال و جنوب مغناطیسی معروف است.


Mutilation

یک اشتباه انتقال به طوری که یک سیگنال از یک وضعیت و شرایط مهمی به وضعیت دیگری تغییر پیدا می کند.


قطع مداوم یک مدار الکتریکی که از عبور جریان جلوگیری می کند.


خارج کردن جریان از یک مدار


Contact breaker

وسیله‌ای که بطور خودکار یک اتصال را قطع می‌کند.


وسیله الکتریکی جهت قطع جریان یک مدار.


Component circuit

یک عنصر یا جزئی از مدار نظیر مقاومت، خازن، بوبین، ترانسفورمر یا ترانزیستور.


Component

قطعه‌ای از یک دستگاه


اسکلت فلزی دارای طبقات متفاوت برای نصب رله‌ها، کلیدها و غیره.


عنصری فلزی که توام با سرب برای لحیم کاری بکار می رود تا اتصال بین دو هادی بطوری کامل انجام گردد.


تخلیه الکتریکی همراه با انتشار نور . تخلیه الکتریکی در داخل لامپهای گازی همراه افت ولتاژی معادل پتانسیل ایوانیزاسیون گاز