واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 36
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

واحد اندازه‌گیری ظرفیت خازن که برابر است با ذخیره یک کولن الکتریسیته برای یک ولت اختلاف پتانسیل که یک واحد غیر عملی است و معمولاً به جای آن از میکروفاراد که برابر با یک میلیونیم فاراد است، استفاده می‌کنند.


یکی از مقیاسهای اندازه‌گیری درجه حرارت که در شرایط عادی فشار سطح دریا نقطه ذوب آب 32 درجه فارنهایت و نقطه جوش آن 212 درجه فارنهایت 


Phase

فاصله زمانی برای هر سیکل ساعت در یک سیستم می‌تواند بد و یا تعداد بیشتری فاز تقسیم شود. فازها توسط پالس‌هایی در یک شبکه جداگانه از سیمها برای هر فاز تعریف می‌شوند. فازها روشی ایجاد می‌کنند که چندین چیز به ترتیب معین در خلال یک سیکل ساعت اتفاق بیفتد.


1- فضای بین دو نقطه یا بیشتر.

2- فاصله بین دو رکورد یا دو گروه روی واسطه‌ها.


فاصله بین دو اتصال هنگامی که در حال عادی قرار گرفته‌ باشند.


مداری که در مقابل فرکانس‌های معینی به حالت رزونانس در نمی‌آید.


شامل الکترونهای ساطع شده از فلزاتی است که تحت تأثیر نور قرار می گیرند.


یک صفحه شیشه‌ای شفاف حامل یک طرح تو در توی بسیار دقیق از نقاط کوچک میکروسکوپی کدر که بطور عکاسی از تقلیل طرح بزرگتر بدست آمده است. نقاط مات نواحی روی پولک، نیمه هادی را نمایش می‌دهند که در آنها ناخالص نفوذ داده خواهد شد.


1- رساندن اطلاعات از یک محل به محل دیگر وسیله مدارهای انتقال.

2- انتقال اطلاعات از یک محل حافظه به محل دیگر.


اخطار از یک مرکز تلفن داخلی به محل دیگر


Transmitter

مجموعه وسایل و تجهیزاتی که برای تبدیل هر نوع موجی به امواج الکترومغناطیس و انتقال آنها به نقاط دیگر به کار می‌رود.


Interfering station

فرستنده‌ای که بر روی فرستنده دیگر موج می‌فرستد.


فرضیه‌ای که طی آن نحوه انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر یا از یک موجود (انسان یا دستگاه ماشین) به موجود دیگر بررسی می‌شود.


Frequency

فرکانس یا تعداد دوره تناوب در واحد زمان (ثانیه). 


Atomic frequency

فرکانس ارتعاشات طبیعی اتمها در داخل ملکولها.


هر فرکانس مناسب بالا که جهت ارتباطات رادیوئی در دید مستقیم باشد.


Ultra-high frequency (UHF)

فرکانسهایی هستند در باند 300 تا 3000 سیگا هرتز که فرکانس مایکرویو نامیده می شود.


تعداد خطوطی که روی صفحه تصویر تلویزیون در یک ثانیه ترسیم می شود.


Voice frequency

فرکانسهایی در رابطه با صدای انسان از 82 تا 20000 هرتز و در مورد ارتباطات تلفنی این باند فرکانسی بین 300 تا 3400 هرتز می باشد که فرکانسهای منتقل شده را به فرکانس صوتی مناسب و قابل شنیدن تبدیل می‌کند.


Audio frequency

سیگنالهای صوتی قابل شنیده شدن (حدود فرکانس صوتی معمولاً از 20 الی 20000 سیکل در ثانیه است).


Carrier frequency

فرکانسی است که برای انتقال صوت به فواصل دور به کار برده می شود.


روشی برای اتصال دو فلیپ - فلاپ یا واحد ذخیره سازی دینامیک جهت ذخیره کردن یک بیت، بطوری که واحد "فرمانده" بیت ورودی را دریافت کرده و ذخیره می‌کند قبل از اینکه واحد "فرمانبر" بیتی را که قبلاً دریافت کرده بود رها سازد.


اتصال بوسیله داخل کردن فیش در جک.


Contact pressure

فشاری که سطوح اتصال بر یکدیگر وارد می‌کنند و معمولاً بر حسب گرم اندازه‌گیری می‌شود.


یک اشتباه انتقال به طوری که یک سیگنال از یک وضعیت و شرایط مهمی به وضعیت دیگری تغییر پیدا می‌کند.


تعداد کل خطوط نیرو در یک سطح.


1- فهرستی از نشانی‌های اطلاعات یا دستورالعمل‌ها در حافظه یا واحدهای ذخیره اطلاعات بر حسب قید کلید رکوردها.

2- عددی برای انتخاب یک عنصر معین از اطلاعات در یک محفظه کامپیوتر.


Negative feedback

برگشت قسمتی از توان خروجی به قسمت ورودی بطوری که توان ورودی و در نتیجه میزان تقویت را کاهش دهد.