واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

دستگاهی برای اندازه‌گیری وزن مخصوص (چگالی) مایعات.


Field density

تعداد خطوط نیروی الکتریکی یا مغناطیسی که از واحد سطح عبور می کنند..


تعداد الکترونها یا خطوط مغناطیسی نیرویی است که از میدان یک سطح عبور می‌کند.


ثبت اطلاعات در خانه حافظه یا روی واسطه‌های مغناطیسی بطوری که در هر محل فقط یک کاراکتر ثبت شود.