واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 36
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Insulator

ماده‌ای که قدرت هدایت آن بسیار کم است.


1- جدا شدن از سایر سطوح هادی.

2- پوششی که از عبور جریان جلوگیری می‌کند.


Atomic number

تعداد پروتونهای موجود در هسته یک اتم با بار مثبت که مساوی تعداد الکترونهای موجود در اطراف هسته اتم است.


عدد کاملی بدون ممیز، اعشاری و کسر.


Antenna lens

قسمتی از آنتن که امواج را در جهت معینی متمرکز می‌کند.


مجموعه آهن رباهایی که شعاعهای الکترونی را در مسیر معینی متمرکز می‌کنند. 


عدسی جهت تغییر دادن فاصله کانونی.


اختلاف قدر مطلق یا فاز دو مقاومت ظاهری که سبب انعکاس و جلوگیری از انتقال حداکثر قدرت می‌شود که برحسب ضریب انعکاس، افت برگشتی و یا یک ولتاژ موج، اندازه‌گیری می‌شود.


اثر مغناطیسی جریان آرمیچر که مخالف حوزه مغناطیسی اصلی اثر می‌کند.


علامت یا کاراکتری که نشانه پایان یک مجموعه از اطلاعات است.


مجموعه‌ای از ارقام یا اعداد یا علامتها که معرف یک کیفیت یا یک موقعیت است.


علائم سمعی و بصری جهت جلب توجه و جواب دادن به یک ارتباط واصله.


جریانی که در فواصل زمانی مساوی قطع و وصل شده و موجب صدای تق تق در گوشی، یا چشمک زدن یک لامپ و یا به صدا درآمدن یک زنگ به طور منقطع می شود.


یک نام یا شماره مشخص،‌ علامت یا نامی که یک تولید کننده بر روی جنس تولیدی قرار می‌دهد.


علائم نقشه‌ای که برای نشان دادن اجزاء مدار کمیت یا کیفیت یا یک دستورالعمل بکار می رود.


هر علامتی که در نوشتن به کار آید ولی جزو حروف و ارقام نباشد، مانند علامتهای نقطه‌گذاری و علامت‌های ریاضی.


مطالعه و تشریح وسایل، مدار یا سیمهای الکترونی.


Acoustics

خاصیت صوت در یک فضای بسته


Operation

1- عملکرد یک دستگاه یا مدار.

2- اجرای یک دستورالعمل بوسیله یک عنصر منطقی.


Normally operated

اصطلاحی است که برای تعریف رله ها به کار می رود که وقتی دستگاه یا مدار کار نکنند به حال عادی باشد.


Marking action

عمل کنترل کننده‌ای مارکر.


استفاده از واحد مرکزی کامپیوتر برای اجرای همزمان چند برنامه به طور مستقل.


استفاده از واحد مرکزی کامپیوتر برای اجرای همزمان چند برنامه با استفاده از یک سیستم کارنمایی.


اجرای همزمان دو برنامه در یک کامپیوتر که دارای یک سیستم کارنمایی است.


پرورش اطلاعات وقتی کامپیوتر اطلاعات را مستقیماً از راه دور دریافت می کند.