واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Capacitance

خاصیتی که باعث ذخیره شدن بار الکتریکی بین دو هادی می گردد هنگامیکه بین آنها اختلاف سطح الکتریکی وجود داشته باشد.


Capacity

حداکثر تعداد ارتباط ممکنه بوسیله یک مرکز تلفن.


Density

ظرفیت یک حافظه یا واسطه


حد نهایی یک کمیت یا کیفیت، مانند جریان مقاومت، ولتاژ یا فرکانس.


Density power

قدرت بر حسب وات در یک هرتز. به عبارت دیگر،کل قدرت در باند فرکانس توسط پهنای باند بر حسب هرتز تقسیم می‌شود.