واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 14
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

در یک مرکز سوئیچینگ الکترونی تعدادی از خروجیها به همان مقصد راهنمائی می شوند.


Relay shelf

یک ردیف رله قرار گرفته شده در یک قفسه.


ناحیه متراکم از اتمها در اتصال مواد نیمه هادی نوع N و P است که هیچگونه جریانی را عبور نمی‌دهد مگر این که قبل از دستگاه ولتاژ مستقیمی قرار گرفته باشد.


Class of service

اصطلاحی است جهت تشریح محدودیت انشعابهای یک سیستم تلفنی از نظر دسترسی به خطوط خارجی.


Print format

طرحی که باید روی کاغذ چاپ بوسیله دستگاه چاپ نوشته شود.


Diagram , schematic

یک نمودار عملی از یک مدار الکتریکی که تمام قطعات آن بصورت سمبولهای متداول نشان داده شده و سیمهای ارتباطات داخلی بوسیله خطوط بر روی نمودار مشخص شده است.


Record format

طرز قرارگرفتن و ثبت عناصر اطلاعاتی یک رکورد، طرح صورت بندی رکورد.


Track format

طرح شیار از نظر وضع ثبت اطلاعات در دستگاه کامپیوتر.


Block diagram

طرح نقشه‌ای که قسمتهای مهم سیستم بر روی آن در مستطیل‌های مجزا ترسیم شده باشد.


فلز گرانبهائی که گاهی برای اتصالات در الکترونیک بکار برده می‌شود.


Variable length

رکورد، گروه و یا فیلد با طول متغیر در دستگاه کامپیوتر.


Wave length

میزان فاصله دو نقطه هم شکل و متوالی از یک موج تا موج دیگر.

طول موج = سرعت سیر نور/ فرکانس


Spectrum

چگونگی انتشار و توزیع دامنه موج در مسیر انتشار آن. نمایش تجزیه نوربا یک موج مرکب به امواج ساده‌تر و تنظیم آنها برحسب فرکانس.


Atomic spectrum

نوار تشعشع که با تغییرات داخلی اتم و بخصوص انتقال الکترونها که از یک سطح به سطح دیگر انرژی همراه است.