واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 13
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

1- تغییرات یک کمیت که مقدار ان ممولاً ثابت است.

2- جریان کوتاه مدت برق.


درد، گیجی و گاهی اوقات حالت تهوعی که بوسیله شنیدن صدای خیلی بلند و ناگهانی در انسان سبب می‌شود، حدود این حالت 120 است.


قسمتی از رله که از ضربه جلوگیری کرده و فنر را در حال عادی نگاه می‌دارد.


1- قدرت انتخاب و تشخیص در دستگاه گیرنده.

2- قدرت جداکردن و انتخاب امواج با فرکانس معین.


Deviation ratio

نسبت انحراف فرکانس به حداکثر مدولاسیون (موج ـ تعدیل).


نسبت توان ac مصرفی در مدار خارجی آند به توان dc ورودی آند


نسبت تغییر ولتاژ آند به ولتاژ شبکه لامپ الکترونی در صورتی که سایر عوامل از جمله جریان آند ثابت بماند.


Factor amplification

در یک لامپ الکترونی نسبت بار ولتاژ صفحه به بار ولتاژ شبکه تحت شرایطی که جریان صفحه ثابت باشد.


Attenuation coefficient

کسری از شدت اولیه تشعشع که براثر عبور آن از یک صفحه به ضخامت واحد کاسته می‌شود.


نسبت حداکثر دامنه موج مدوله به حداکثر دامنه موج حامل.


Factor weighting

نسبت مقدار وزن یک ولتاژ به مقدار متوسط آن.