واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 19
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Filter

وسیله‌ای جهت تفکیک فرکانسهای بخصوص.


Smoothing

برای جلوگیری از عبور فرکانسهای بالا یا پایین‌تر، از فرکانس معینی استفاده می‌شود.


Sound

امواج مکانیکی که از راه مولکولهای محیط منتشر شده و پرده گوش انسان را متأثر می کند.


شامل صداهای زائد الکتریکی است. هر سیگنالی که وجودش انتظار نرود که می‌‌تواند توسط امواج رادیوئی یا حوزه‌های الکتریکی یا مغناطیسی تولید شود.


Artificial oice

وسیله‌ای برای آزمایش و تعیین حساسیت میکروفون شامل یک بلند گو که صداهای طبیعی انسان را تقلید می‌کند.


عملیاتی که بر روی یک مدار بوجود می‌آید تا از جریان کار آن جلوگیری کند.


صفحه منعکس کننده امواج میکرو ویو که سطح مقعری دارد.


الکترودیک خازن یا باطری


هریک از بدنه ةای آهنی که در ساختن آرمیچر به کار رفته است.


صفحه‌ای از جنس هادی که در زمین دفن می‌گردد.


عبارت مترادف " Earth plate " در انگلیسی.


Battery, plate

منبع جریان مستقیمی است که جریان را در صفحه مدار لامپ خلاء عبور می‌دهد.


Fluorescent screen

صفحه‌ای که دارای پوشش از مواد فلورسنت است و اشعه کاتدی،‌ اشعه X یا اشعه رادیوم را به صورت نقاط نورانی قابل رؤیت می‌کند.


Sound

امواج مکانیکی که از راه مولکولهای محیط منتشر شده و پرده گوش انسان را متأثر می‌کند.


Acoustic

مربوط به صوت


Local automatic message accounting

ترکیب لوازم صورت حساب بطور اتوماتیک در مرکز تلفن با لوازم شناسایی خط به طور اتوماتیک که در نتیجه مشترکین می‌توانند بدون کمک اپراتور ارتباطات راه دور را شماره‌گیری کنند.